ENZY  
SEK  %
Logotype

Forskning & utveckling

ColdZyme studier

Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme

I en brittisk forskarinitierad studie som genomförts vid University of Kent randomiserades 123 elitidrottare inom uthållighetssporter som triathlon, maraton och cykling till behandling med ColdZyme® eller till kontrollgruppen. Resultaten visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod samt mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner vid användning av ColdZyme jämfört med elitidrottare som inte behandlades.

Läs mer ColdZyme® Mouth Spray reduces duration of upper respiratory tract infection symptoms in endurance athletes under free living conditions

Post Market Surveillance – erfarenheter från användare

En online-undersökning, där 104 ColdZyme-användare och 86 användare av andra receptfria produkt­er inom förkylningskategorin utvärderades, visade att halsont, irriterad hals och sjukdomskänsla är de förkylningssymptom som bäst behandlades med ColdZyme. Detta ger produkt­en en unik profil på marknaden. Bland ColdZyme-användare var en klar majoritet (68 %) nöjda eller mycket nöjda, och 88 % avser att köpa ColdZyme på nytt inom de kommande 12 månaderna.

Post-marketing study IPSOS Q4 2019

ColdZyme användes oftast vid de första symptomen på förkylning och ungefär en av tre (32 %) säger att de inte lika ofta blir förkylda när de har börjat använda ColdZyme. Mer än hälften av de som använder ColdZyme regelbundet hävdar att ColdZyme både lindrar symptomen och förkortar förkylningsperioden.

Post Marketing Study, GfK Q4 2017

Kortare förkylningar och mildare symptom hos barn i åldrarna 4-17 år

ColdZyme utvärderades av föräldrar till 50 barn i åldrarna 4 till 17 år. Enligt föräldrarna fick en majoritet av de yngre barnen (åldrarna 4 till 12 år) kortare förkylningar och mildare symptom, och ungefär en tredjedel svarade att ColdZyme hade skyddat deras barn från att bli förkylda. Majoriteten av föräldrarna skulle rekommendera användning av ColdZyme, till andra föräldrar med barn. Utvärderingen av ColdZyme hos barn i åldrarna 4 till 17 år visar att användningen, upplevd effekt och biverkningar följer resultaten bland vuxna.

Läs mer Kortare förkylningar och mildare symptom hos barn som använder ColdZyme

Preventiv, skyddande användning av ColdZyme och hög återköpsfrekvens

En genomgång av fyra tidigare utvärderingar sammanfattade kundernas erfarenhet av att använda ColdZyme innan de kände att en förkylning hade brutit ut. Nästan hälften (48 %) av respondenterna svarade att användning av ColdZyme förebyggande resulterade i färre förkylningar. Av de ColdZyme-användare som använde ColdZyme preventivt upplevde tre av fyra (72 %) att deras förkylningar var mindre allvarliga, med mindre antal sjukdagar och lindrigare intensitet som följd. Majoriteten av användarna är nöjda med ColdZyme och återköpsfrekvensen är hög, då 92 % avser att köpa ColdZyme på nytt inom de kommande 12 månaderna.

Läs mer Starka resultat från preventiv användning av ColdZyme mot förkylningsvirus

ColdZyme minskar förkylningssymtomen och förbättrar livskvaliteten vid naturligt förekommande förkylningar

Multi-symptom Relief and Improvement of Quality of Life – A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme® Mouth Spray in Common Cold, Icelandic Medical Association conference, Jan 2019

De statistiskt signifikanta resultaten från den prospektiva, randomiserade, parallellgrupp-studien stärker den avsedda användningen av ColdZyme att förkorta förkylningsperioden samt breddar den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme minskar de totala förkylningssymptomen. ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning. Totalt utvärderades 267 personer med naturligt förekommande förkylning i studien, som utformats för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of Life scale), Jacksons förkylningsskala samt två olika skalor för halsont att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.

Multi-symptom Relief and Improvement of Quality of Life – A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme® Mouth Spray in Common Cold

Abstract: Lindberg et al, Multi-symptom Relief and Improvement of QoL - A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme in Common Cold, ENT Days 9-12 April, MLÖ, SE

COLDPREV studien

COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold.OJRD, 2017, 7, 125–135

COLDPREV är en dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus. Resultat från explorativa analyser visar på reduktion av virusmängden samt förkortande av antalet förkylningsdagar på de deltagare som uppvisade förkylningssymtom. Båda resultaten från de explorativa analyserna är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo.

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold

In vitro-studie med ColdZyme och humant coronavirus

ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses, Swedish Otolaryngology Congress, Apr 2018

Under 2018 offentliggjordes resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® att oskadliggöra humant coronavirus – en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 2017 visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra majoriteten av de kända virus som orsakar förkylning.

Abstract: ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses

ColdZyme oskadliggör majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen i en in vitro-studie

A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virology Research Reviews, Issue 5, 2017

En in vitro-studie genomfördes 2017 av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, Microbac. Studien visar att ColdZyme har förmågan att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (rhinovirus, influensavirus, respiratory syncytial virus och adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. In vitro-studien bygger på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses

ColdZyme för elitidrottare

User Experience of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Cold in Competitive athletes, OJRD, 8, 13-20, Apr 2018

ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt för elitidrottare att förhindra eller lindra förkylningar och därmed minska oönskad frånvaro från träning och tävling.

User Experience of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Competitive Athletes

ColdZyme minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Preschool Staff. OJRD, 7, 136–140, 2017

En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal visar att antalet sjukdagar på grund av förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar under en 6-månadersperiod, jämfört med historiska data. Skillnaden var statistiskt signifikant.

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Preschool Staff

ColdZyme minskar sjukfrånvaron hos personal på äldreboende

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel. Open Journal of Respiratory Diseases, 7, 12–17, 2016

En observationsstudie med personal inom äldrevården som använde ColdZyme visade att antalet sjukdagar på grund av förkylning minskade från 5,2 till 3,7 dagar under en 5-månadersperiod, jämfört med historiska data. Skillnaden var statistiskt signifikant. 63 % av dem som fick en förkylning trots användning av ColdZyme upplevde förkylningen som mildare än tidigare obehandlade förkylningar.

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel

Patientfallsstudie på ung person med immunbrist

Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report.J Med Case Rep. 2016;10(1):302

Patientfallsstudie med en ung person med primär immunbrist, där ColdZyme reducerade förkylningssymptom samt sekundära mikrobiella och fungurala infektioner i munhåla och svalg.

Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report

Enzymatica bryr sig om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, se vårt dokument för behandling av personuppgifter här.