ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Riktlinjer för ersättning

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och övriga förmåner (avser bilersättning). Bolagets ledande befattningshavare utgörs av, förutom verkställande direktören, ytterligare fem personer. Beslut om ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av Enzymaticas styrelse. Beslut om ersättningar och förmåner till övriga ledande befattningshavare bereds av verkställande direktören som förelägger styrelsen ett förslag.

Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledande befattningshavare i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”bolaget”). Med ledande befattningshavare av­ses de personer som tillsammans med VD utgör Enzymaticas verkställande ledning.

Syf­tet med denna ersättningspolicy är att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra personer i Enzymaticas verkställande ledning.

Revisor

Årsstämman 2022 beslutade att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Jeanette Roosberg.

Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i bolaget följs upp och rapporteras enligt en fastlagd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget. Tecknande av firma i moderbolag och dotterföretag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa en god kontroll. Någon internrevisonsfunktion finns inte i Enzymatica då det inte motiveras av bolagets omfattning och riskexponering.