ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Enzymaticas högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Enzymaticas årsstämma hålls i Lund, Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Enzymaticas hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska också annonseras i Dagens Industri. Inför varje bolagsstämma kommer Enzymatica att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelanden på svenska och engelska.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Enzymatica sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Enzymatica begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt kommer aktieägare ha möjlighet att anmäla sig till Enzymaticas bolagsstämma på flera olika sätt enligt vad som anges i kallelsen.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. För att få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska aktieägare, inom den tidsram som angivits ovan, skriftligen framställa det ärende man önskar få behandlat på bolagsstämman. Skrivelsen ska ställas till Styrelsen och sändas till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund alternativt mailas till sriwarint.olsson@enzymatica.com.

Bolagsstämmor