ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstämmor

Årsstämma 2020

5 maj, 2020

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till adressen: louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor ( 17 mars 2020 ) före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

  • Med anledning av den rådande situationen kommer inte någon förtäring eller underhållning att
    erbjudas på årsstämman.
  • För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med COVID-19 bör endast delta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt för nedladdning på www.enzymatica.se.

Se videopresentationen här

Dokument

Kallelse årsstämma 2020 – Svenska – 3 april, 2020

Fullmakt Enzymatica årsstämma 2020 – Svenska – April, 2020

Fullständigt förslag till beslut om teckningsoptionsprogram - Svenska

Fullständigt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare - Svenska

Valberedningens motiverade yttrande 2020 – Svenska

Anmälan och formulär för poströstning - Svenska

Enzymatica stämmokummuniké 2020

Stämmoprotokoll Enzymtatica AB (publ) 2020