ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Valberedning

Enzymaticas valberedning för årsstämman 2024 utsedd

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes på årsstämman 2019 ska valberedningen inför nästa årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

De fyra största ägarna per den 30 september 2023 var Mats Andersson genom Abanico Invest AB, andra företag och privat, Håkan Roos genom Roosgruppen AB, Björn Algkvist genom Fibonacci Asset Management AB och Guðmundur Pálmason genom Fortus hf., som tillsammans med styrelsens ordförande Bengt Baron utgör valberedningen inför årsstämman 2024. Björn Algkvist är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till sriwarint.olsson@enzymatica.com, eller vanlig post till:

Enzymatica AB
Attn: Nomination Committee
Ideon Science Park
223 70 Lund