ENZY  
SEK  %
Logotype

Integritetspolicy

22 Juli, 2021 

Download privacy policy

1. INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

1.1

Syftet med detta dokument är att informera om hur Enzymatica AB ("vi") behandlar dina personuppgifter i samband med:

  • Ditt besök på Enzymatica-webbplatsen
  • Inlämning av förfrågningar via Enzymatica-webbplatsen
  • Inlämnande av klagomål via Enzymatica-webbplatsen
  • Distribution av pressmeddelanden, nyheter och finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovisning mm. (nedan investor relations).
  • Hantering av kliniska studier och marknadsundersökningar
  • Hantering av kund- och leverantörskontakter

Vi respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda de personuppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. WEBBPLATSBESÖKARE

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

När du besöker vår webbplats behandlar vi din Internet Protocol-adress, webbläsarspråk, geografiska platsdata, datum och tid samt information om vilka webbsidor du har åtkomst till. Vi samlar in personuppgifter direkt från dig.

I VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att göra webbplatsen tillgänglig för dig och för att utveckla och förbättra webbplatsens användbarhet. Dessutom kan vi också använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, t.ex. återmarknadsföring på andra webbplatser.

VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på vårt berättigade intresse att säkerställa att du får tillgång till en webbplats som ger dig enkel åtkomst till det gränssnitt, de funktioner och den information du söker. Behandlingen i marknadsföringssyfte bygger vidare på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkt­er. Vid intresseavvägning har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att göra webbplatsen tillgänglig för dig på ett användarvänligt och välfungerande sätt samt att förse dig med intressebaserad annonsering. Vi säkerställer att den särskilda behandling som detta innebär är nödvändig för att uppnå sådana syften och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Behandlingsaktiviteterna är begränsade och bedöms i stor utsträckning inte påverka den personliga integriteten. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst osv. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan har tillgång till personuppgifterna.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras under olika lång tid beroende på hur du interagerar med vår webbplats. För förfrågningar eller klagomål anges tiden som uppgifterna lagras under i avsnitten nedan.

Vissa av dina personuppgifter samlas dock in genom användning av cookies och kan lagras under en längre tid eftersom varje cookie har en specifik lagringsperiod. Dessa individuella lagringsperioder relaterade till specifika cookies finns i vår cookiepolicy.

Enzymatica använder cookies och liknande tekniker som samlar in och lagrar information när du besöker webbplatsen. Detta för att Enzymatica ska kunna identifiera din webbläsare och samla in data om din användning av vår webbplats, vilka sidor du besöker, hur länge du besöker webbplatsen och identifiera dessa när du återvänder så att vi kan förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Du kan kontrollera och hantera dina inställningar för cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller genom att använda Enzymatica cookiepreferensverktyg på Enzymatica-webbplatser. Mer information finns i Enzymatica cookiepolicy på www.enzymatica.se.

3. PERSONUPPGIFTER GÄLLANDE FÖRFRÅGNINGAR

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

Kontaktuppgifter som lämnas via förfrågan, såsom namn, adress, e-post och telefonnummer samt personuppgifter relaterade till den förfrågan som ingår i vår korrespondens med dig.Vi samlar in personuppgifter direkt från dig.

I VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas för att kunna besvara förfrågningar och frågor om produkt­er m.m.

VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse att kunna hantera förfrågningar. Vid intresseavvägning har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att administrera, följa upp och besvara av er initierade förfrågningar för att säkerställa kvaliteten på era interaktioner med oss och vid behov vidta åtgärder. Vi säkerställer att den särskilda behandling som detta innebär är nödvändig för att uppnå detta syfte och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

EM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst osv. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan har tillgång till personuppgifterna.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas medan ärendet hanteras. De raderades så snart ärendet är avslutat.

4. PERSONUPPGIFTER SOM RÖR KLAGOMÅL

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

Kontaktuppgifter som lämnas via klagomålet, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hälsouppgifter (endast om detta är relevant för ditt klagomål).

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från en återförsäljare/distributör om du har kontaktat dem. Vi kan också få dina personuppgifter från en behörig myndighet i de fall då ditt klagomål inledningsvis har rapporterats till myndigheten och de har inlett en granskningsprocess för detta klagomål.

I VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att utreda, administrera och följa upp eventuella incidenter och klagomål samt genomföra relevanta åtgärder och rapportering till behöriga myndigheter. Syftet är också att säkerställa att produkt­er som du reklamerat returneras till Enzymatica när detta begärs av vår kvalitetsavdelning för vidare utredning.

VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av personuppgifter bygger på vår rättsliga skyldighet att administrera, utreda och rapportera incidenter och klagomål enligt förordningen om medicintekniska produkt­er (EU) 2017/745 som tillverkare av medicintekniska produkt­er.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst osv. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan har tillgång till personuppgifterna. Vi delar inte dina personuppgifter med andra förutom i de fall myndigheterna kan begära det i samband med utredningen av klagomål.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter för retur av produkt­er sparas tills utredningen av reklamationen (eller incidenten) är klar. Personuppgifter för reklamationer sparas fram till ett år efter den aktuella produkt­ens utgångsdatum. Om inget utgångsdatum är känt ska personuppgifterna bevaras i 4 år efter att klagomålet har registrerats.

5. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID INVESTOR RELATIONS

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och telefonnummer.

Vi samlar in Personuppgifter från flera olika källor som nyhetsdistributörer, exempelvis Nasdaq och MyNewsDesk men ibland också direkt från dig

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att tillhandahålla dig information om Enzymatica AB, såsom pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter, via post och email.

För att uppfylla de informationskrav som åligger oss som noterat på Nasdaq First North.

Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig i egenskap av aktieägare, analytiker, journalist eller annan part med intresse för bolaget. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna skicka information till dig

VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter grundar sig på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med tillämplig lagstiftning för att skicka information till dig i egenskap av aktieägare, analytiker, journalist eller annan part med intresse för bolaget.

Behandlingen av dina Personuppgifter grundar sig på Enzymatica ABs berättigade intresse. Behandlingen av dina Personuppgifter för kommunikation av nyheter samt verksamhetsoch finansiell utveckling baseras på vårt berättigade intresse att kommunicera på ett tydligt och transparent sätt som ett börsnoterat bolag.

Vi har gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Vi grundar vår bedömning på att de typer av personuppgifter som behandlas generellt ofta finns tillgängliga i offentliga register och att behandlingen som utförs inte är särskilt omfattande. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna. För att komma åt personuppgifter krävs inloggning med lösen i Nasdaqs och MyNewsDesks system.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom nyhetsdistributörer som Nasdaq och MyNewsDesk. I många fall kommer uppgifterna om dig från dem, i andra fall har vi samlat in uppgifter om dig (exempelvis aktieägare som har intresse av att få information om bolagets utveckling) och lagt in dessa uppgifter i Nasdaqs och MyNewsDesks distributionslistor.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina Personuppgifter kommer att sparas tills vidare, och så länge du inte anger att de ska tas bort.

6. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID KLINISKA STUDIER OCH MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och telefonnummer kan komma att behandlas. Hälsodata behandlas endast i de fall du samtycker till detta i ett separat samtycke gällande aktuellt projekt.

I kliniska studier specificerar samtycket varifrån personuppgifterna samlas in. Det kan t ex vara från ansvarig prövare, från dina medicinska journaler eller direkt från dig.

I marknadsundersökningar samlar vi in personuppgifter direkt från dig.

Dina personuppgifter kommer att anonymiseras eller pseudonymiseras så långt det är möjligt.

Anonymiserad data innebär att personen inte längre kan identifieras. Vid pseudonymisering behandlas personuppgifterna på ett sätt som innebär att de inte längre kan tillskrivas en specifik person utan att kompletterande uppgifter används, exempelvis en kodnyckel. Kodnyckeln ska förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierbar fysisk person.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter sker inom ramen för en klinisk studie eller en marknadsundersökning med syfte att studera och utvärdera Enzymaticas produkt­er. Personuppgifterna behandlas för att dokumentera forskningen och följa god klinisk praxis och lokal lagstiftning.

VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke till deltagande i en klinisk studie eller marknadsundersökning.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Enzymatica har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom exempelvis Contract Research Organisations. I specifika fall kan myndigheter få tillgång till personuppgifterna i syfte att efterleva lokal lagstiftning.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in, samt så länge det är 8(9) 8 tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning, och så länge du inte anger att de ska tas bort.

7. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID KUND- OCH LEVERANTÖRSKONTAKTER

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och telefonnummer. Vi samlar in Personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal.

VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Enzymatica AB som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. Detta görs endast då det krävs för att fullfölja avtal.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras under kundrespektive leverantörsförhållandet för detta syfte samt för den tid därefter som är nödvändig

8.

9. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

9.1 Enzymatica AB, organisationsnummer 556719-9244, med postadress Ideon Science Park, 223 70 Lund, Sverige och e-postadress info@enzymatica.se är personuppgiftsansvarig för 9(9) 9 behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att behandla dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

9.2 Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges ovan. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi ej kan uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal. Du har också rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

9.3 Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@enzymatica.se, per post på adressen ovan eller per telefon på +46 (0)46-286 31 00.

9.4 Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål till relevant dataskyddsmyndighet.

10. Changes

Om ändringar görs i behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av detta dokument på Enzymatica-webbplatsen.