ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen består i dag av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Styrelsemöten

Under 2022 höll Enzymaticas styrelse 20 protokollförda möten, varav 7 digitala och 6 per capsulam. Mötena har bland annat berört bolagets delårsrapporter, strategi, finansiella mål, organisation samt regulatoriska frågor och effekterna av pandemin. VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsemötena och andra befattningshavare deltar vid behov. På minst ett av styrelsens ordinarie möten under året deltar bolagets revisor, vilket skedde i samband med bokslutskommunikén då styrelsen också mötte revisorn utan närvaro av bolagets ledning.

Kommittéer

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består sedan årsstämman av Louise Nicolin och Helene Willberg (ordförande).

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen av densamma, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner. Utskottet består av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är ordförande i ersättningsutskottet.