ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen har under 2021 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 mars 2021.

Styrelsemöten

Under året 2021 har Enzymaticas styrelse hållit 27 protokollförda möten, varav 5 per telefon och 14 per capsulam. 4 av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, Covid-19, finansiering, organisation, fastställande av budget samt regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk för medicintekniska produkt­er. Bolagets VD, CFO och COO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Kommittéer

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består sedan årsstämman av Louise Nicolin och Helene Willberg.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i den interna kontrollen av densamma, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner. Utskottet består av Bengt Baron, Mats Andersson och Gudmundur Palmason. Mats Andersson är ordförande i ersättningsutskottet.