ENZY  
SEK  %
Logotype

Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

5 maj, 2021

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) kallas till årsstämma den 5 maj 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

(i)       vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 27 april 2021 och
(ii)     anmäla sig till stämman senast den 4 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.enzymatica.se och på bolagets huvudkontor, Ideon Science Park i Lund. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Enzymatica AB (publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2021”) eller med e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta inför årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.enzymatica.se och på bolagets huvudkontor, Ideon Science Park i Lund. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Handlingar och ytterligare information

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.enzymatica.se, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare, som önskar erhålla upplysning enligt ovan, ska lämna en skriftlig begäran härom till bolaget senast tio (10) dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 25 april 2021, till adress Enzymatica AB (publ), Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund (märk kuvertet ”Upplysning årsstämma 2021”) eller via e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.enzymatica.se och på bolagets huvudkontor, Ideon Science Park i Lund senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2021 i Enzymatica AB

Fullmakt årsstämma 2021

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2021-2024

Förslag till beslut om bolagsordning

Valberedningens motiverade yttrande 2021

Anmälan och formulär för poströstning årsstämma 2021

press-release-enzymatica-bulletin-agm-2021.pdf