ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica genomför nyemission för fortsatt expansion

Regulatorisk information

Enzymaticas styrelse har idag fattat beslut med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april om en riktad emission motsvarande 11,5 miljoner kronor till en kurs av 6,50 kronor per aktie. Styrelsen har också fattat beslut om en företrädesemission motsvarande 8,5 miljoner kronor till en kurs av 6,00 kronor per aktie. Det tillförda kapitalet ska användas för såväl forskning och utveckling som marknadslansering av företagets produkt­er. Mot bakgrund av företrädesemissionen tidigarelägger Enzymatica sin delårsrapport för det första kvartalet 2012. Rapporten kommer att publiceras den 16 maj istället för den 24 maj som tidigare meddelats.

Årsstämman den 18 april bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning motsvarande sammanlagt högst 5 000 000 aktier.

Riktad nyemission

Styrelsen har nu beslutat om en riktad nyemission motsvarande cirka 11,5 miljoner kronor till en kurs av 6,50 kronor per aktie. Styrelsen har idag fattat beslut om tilldelning av aktier enligt ovan till Montpelier Nordic. Montpelier Nordic är en del av Montpelier Group som är världsledande i att tillhandahålla sammansatta finansiella tjänster till privatkunder. Montpelier Group verkar genom 52 kontor i över 20 länder med över 700 anställda. Under 2011 köpte Montpelier Nordic en större aktiepost av Enzymaticas huvudägare för att öka ägarspridningen i bolaget.

Emissionslikviden ska främst användas för bolagets forskning och utveckling.Emissionen beräknas vara slutförd i mitten av maj.

– Våra pågående forsknings- och utvecklingsarbeten ser lovande ut och har givit intressanta indikationer. Med det tillförda kapitalet kan vi fortsätta och slutföra forskningsarbetena men även genomföra vår plan för klinisk evaluering, säger Michael EdelborgChristensen, VD för Enzymatica.

Enzymaticas långsiktiga strategi är att genom investering i enzymteknologioch immateriella rättigheter kunna utveckla och lansera nya produkt­er på marknaden som främst förebygger och förkortar virusinfektioner samt vissa sjukdomstillstånd orsakade av bakterier.

– Det är vår vision att på sikt kunna bidra i kampen för en förbättrad livskvalitet, förebygga sjukdomar och minska fel- och överanvändning av läkemedel, säger Michael Edelborg Christensen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har också fattat beslut om en företrädesemissionmotsvarande 8,5 miljoner kronor till en kurs av 6,00 kronor per aktie. Emissionslikviden ska användas främst för lansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme Munspray och PeriZyme tuggummi. Anmälan för registrering av PeriZyme tuggummi som medicinteknisk produkt­ har sänts till Läkemedelsverket den 27 april och anmälan för ColdZyme munspray beräknas sändas in inom en månad. Dessa produkt­er planeras att lanseras i Sverige och på en internationell marknad under början av 2013.

Mer information om villkoren för företrädesemission kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna.

För mer information, kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 0768-144 166
michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar