ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Kallelse till Årsstämma

Regulatorisk information
Aktieägarna i EnzymaticaAB (publ) org nr 556719-9244 kallas härmed till Årsstämma, onsdagen den 18 april 2012 kl. 14.00 på Ideon, Scheelevägen 15, Lund. Registrering från 13.30.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta på stämman skall - dels vara införd i aktieboken senast 11 april, 2012 - dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till bolaget
Anmälan skall ske via mail till fredrik.fex@enzymatica.se eller per brev till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund och vara bolaget tillhanda senast onsdag den 11 april kl 16.00.
Vid anmälan skall anges namn, adress, personnr/org.nr, telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear AB senast 11 april 2012. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Förslag till dagordning för Årsstämma (eventuellt reviderat förslag publiceras på bolagets hemsida senast 1:e april). 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 5. Godkännande av förslag till dagordning; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden; 9. Val av a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter; b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske. 10. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning motsvarande sammanlagt högst 5 000 000 aktier. Teckningskursen skall sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera bolagets fortsatta expansion. Bolagets verkställande direktör föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.