ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Kommuniké från extra bolagsstämma 2012-01-24

Regulatorisk information
Enzymatica AB (publ) har den 24 januari 2012 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Stämman beslutade bland annat att:

- välja in tre nya styrelsemedlemmar i Enzymaticas styrelse: Fredrik Lindberg, Fredrik Lindblad och Jörgen Rexö:

- att arvode inte utgår för interna styrelseledamöter, vidare att externa styrelseledamöter ersätts med två basbelopp per år; 

- bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 150 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 150 000 aktier. Stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

- antagande av ny bolagsordning gällande paragraf 2. Den nya lydelsen är enligt följande: "Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun"

Samtliga beslut togs enhälligt.


Styrelsen 


För mer information, vänligen kontakta Michael Edelborg Christensen VD, Enzymatica AB Telefon: 0768 144 166 E-post: michael.christensen@enzymatica.se

Om Enzymatica AB (publ.) Enzymatica är ett produkt­ions- och utvecklingsbolag inom Biotech. Bolaget har via ett avtal rätt att för en global marknad utveckla varumärken och produkt­er innehållande det patenterade marina enzymet - Penzyme®. Enzymatica utvecklar bl.a. preparat för att motverka bindningar av bakterier, virus och svamp till friska mänskliga celler och därmed motverka problem innan de uppstår. Bolaget grundades 2007 och ägs till största delen av grundarna.