ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-01-01 till 2012-03-31

Regulatorisk information

Q1-RAPPORTEN FÖR ENZYMATICA I KORTHET:

* Nettoomsättningen uppgick till SEK 146 255 (117 363)
* Resultatet uppgick till SEK -1 798 489 (-661 072)
* Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,12 per aktie
* Soliditet 46% (18%)


HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG:

* PeriZyme® Tuggummi registrerat hos Läkemedelsverket
* Riktad nyemission utan företräde efter periodens utgång gav
Enzymatica 11,5 MSEK före emissionskostnader
* Företrädesemission om 8,2 MSEK planerad till maj-juni 2012


VD KOMMENTAR

Första kvartalet har karaktäriserats av mycket hårt och fokuserat arbete vilket resulterat i Enzymaticas registrering i maj av PeriZyme® Tuggummi hos Läkemedelsverket som medicin- teknisk produkt­, klass I för att reducera nybildning av dentalt plack samt dålig andedräkt.

Kvartalets resultat ligger på en förväntad nivå där fokus legat på forskning och registrering av produkt­er med hög kvalitet till en för bolaget acceptabel kostnad.

Bolagets första registrerade produkt­ innebär ett kommersiellt genombrott då vi får möjlighet att marknadsföra och sälja produkt­en som en behandling för en väl definierad indikation med korrekta hälsopåståenden genom apotek och andra kanaler i Europa. Detta är helt i linje med bolagets strategi att via registrerande produkt­er nå ut på en större marknad.

Registreringsarbetet fortsätter nu med fokus på Coldzyme® Munspray mot förkylning. Vi har genomfört en lyckad användarstudie med skidskyttar på elitnivå. Resultaten var positiva ur flera olika aspekter men jag vill framförallt framhäva att skidskyttarna generellt mådde bättre eller mycket bättre jämfört med tidigare säsonger.

Vid intervjuer med befintliga återförsäljare har vi märkt en betydande ökning av återköps- kunder vilket är positivt och bygger förhoppningarna för kommande lansering av de registre- rade produkt­erna. Fram till dess att de registrerade produkt­erna finns tillgängliga på apotek kommer vår försäljning att öka relativt långsamt. Det är först med registreringarna i ryggen som vi kan kommunicera tydliga budskap och bygga relationer med konsumenterna.

NYA ENZYMATICA BÖRJAR TA FORM
Enzymatica genomför just nu två emissioner med stöd av bemyndigandet från årsstäm- man den 18 april. Den riktade emissionen blev fulltecknad och kommer att tillföra 11,5 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader för investering i vår forskning och utveckling. Företrädesemissionen kommer inom kort att presenteras och ska tillföra ytterligare 8,2 Mkr i kapital för lansering av våra registrerade produkt­er.

Med kapitaltillskottet från de båda emissionerna tar vi nästa steg i bolagets utveckling. Bolagets styrelse har som tidigare kommunicerats godtagit en 36 månaders plan som ska ta bolaget via registrerade produkt­er och egen IP (immateriella rättigheter) ut på en internationell marknad. Om bolaget fortsätter att utvecklas på detta positiva sätt tillsammans med en god kostnadskontroll bedömer jag bolagets framtid som mycket lovande.


Med vänliga hälsningar

Michael Edelborg Christensen


OM ENZYMATICA

Enzymatica är ett produkt­ions- och utvecklingsbolag inom biotech. Bolaget har via ett avtal rätt att för en global marknad utveckla varumärken och produkt­er som innehåller det patent- erade marina enzymet - Penzyme®. Enzymatica utvecklar bland annat preparat för att mot- verka bindningar av bakterier, virus och svamp till friska mänskliga celler och därmed mot- verka problem innan de uppstår.

KORT OM VERKSAMHETEN UNDER Q1
De belopp som redovisas nedan är i SEK och siffrorna inom parantes är från motsvarande period ett år tidigare.

Omsättning
Nettoomsättningen uppgick till SEK 146 255 (117 363), vilket är en ökning med 25% jämfört med samma period 2011.

Resultatet
Resultatet, som uppgick till SEK -1 798 489 (-661 072), belastades med låg försäljning men även med kostnader i samband med registrering av nya produkt­er.

Som följd av registreringen av PeriZyme® Tuggummi som medicinteknisk produkt­, förväntas fler möjliga distributionskanaler ge en ökad försäljning, men inte förrän under 2013. Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,12 per aktie.

Soliditet
Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen, uppgick till 46% (18%).


EFTER PERIODENS UTGÅNG
PeriZyme® registrerat hos Läkemedelsverket.
Anmälan för registrering av PeriZyme® Tuggummi som medicinteknisk produkt­ lämnades till Läkemedelsverket den 27 april och blev godkänd och registrerad den 9 maj.

Emissioner
Årsstämman den 18 april bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes- rätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning motsvarande sammanlagt högst 5 000 000 aktier.

Den 7 maj fattade styrelsen beslut om att genomföra en riktad emission mot Montpelier Nordic motsvarande 11,5 Mkr till en kurs av 6,50 kronor per aktie för användning inom forsk- ning och utveckling. Den riktade emissionen blev fulltecknad. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 71 353 kr, från 588 800 kr till totalt 660 153 kr. Totalt tecknades 1 783 832 aktier till en kurs om 6:50 kr per aktie. Totalt kommer det att efter de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket finnas 16 503 832 aktier jämfört med tidigare 14 720 000 aktier. Den 7 maj fattade styrelsen även beslut om en företrädesemission motsvarande 8,2 Mkr till en kurs av 6,00 kronor per aktie för lansering av företagets produkt­er. Emissionslikviden från företrädesemissonen ska användas främst för lansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi.


PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokförings- nämndens allmänna råd. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts.

Enzymatica kommer från och med 2012 att gå över till rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards).

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

AKTIEN
Totala antalet aktier uppgår till 14 720 000.

KOMMANDE RAPPORTER
Enzymatica upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade att offentliggöras som följer:

Kvartalsrapport, Q2 2012-08-23
Kvartalsrapport, Q3 2012-11-22
Bokslutskommuniké, 2012 2013-02-21

Nedladdningar