ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-07-01 till 2012-09-30

Regulatorisk information

Q3-RAPPORTEN FÖR ENZYMATICA I KORTHET:        

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 357 520 (34 321)
  • Resultatet efter skatt uppgick till SEK -776 007 (-1 194 685)
  • Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,04 per aktie
  • Soliditet 86% (82%)
  • Företrädesemission gav Enzymatica 8,2 MSEK före emissionskostnader
  • ColdZyme® Munspray registrerat hos Läkemedelsverket
  • Enzymatica utser Scientific Advisory Board

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG:                  

  • Mats Clarsund tillträder som ny forsknings- och utvecklingschef
  • Fredrik Håkansson tillträder som ny CFO

VD KOMMENTAR

Vi har under året genomfört två nyemissioner varav den ena slutfördes under tredje kvartalet. Båda emissionerna blev övertecknade och tillförde bolaget knappt 20 Mkr. Jag är stolt över den tilltro som finns för bolaget och de möjligheter som vi står inför – med nytt kapital. Nu kan vi bygga ett starkt fundament med utgångspunkt i forskning och produkt­utveckling, men också att genomföra lanseringar av våra registrerade produkt­er, såväl nationellt som internationellt.

Forskningen är en del av vår kärnverksamhet och syftar till att utveckla nya produkt­er liksom att vidare understödja den befintliga produkt­portföljen. Under det tredje kvartalet har vi initierat två in-vitro studier som uppföljning till registreringen av ColdZyme®  Munspray. Arbetet fortlöper enligt plan och den ena studien beräknas vara avslutad i slutet av 2012. Nu pågår ett intensivt arbete med detaljerna för den större (fas IV) studien vi tidigare aviserat. Denna studie beräknas starta under januari 2013. Dessutom har vi utsett ett Scientific Advisory Board, vars syfte är att kvalitetssäkra vår kliniska forskning och produkt­utveckling.

Försäljningen av bolagets nuvarande produkt­er, dvs föregångare till de produkt­er som nu är registrerade som medicintekniska produkt­er hos Läkemedelsverket, sker främst i svensk hälsofackhandel. Medieexponeringen och en stadigt ökande återköpsfrekvens har bidragit till en ökad försäljning, vilket även börjar synas i försäljningsrapporteringen för kvartalet. Det är mycket glädjande och stärker oss i förhandlingarna med landets olika apotekskedjor. Lansering av de medicintekniska produkt­erna Coldzyme® Munspray och Perizyme® Tuggummi sker successivt med början i det första kvartalet 2013.

Parallellt pågår förhandlingar med potentiella partners för en nordisk lansering. Vår ambition är att realisera dessa planer under 2013. Det är vår avsikt att först lansera i de svenska apotekskanalerna och därefter expandera i Norden. Det är en försening i förhållande till vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i samband med bolagets notering på AktieTorget 2011, vilket då även får den effekt att de finansiella mål som angivits här flyttas fram ett år i tiden.

Avslutningsvis har vi också förstärkt vår organisation för att stå bättre rustade inför bolagets expansion genom rekryteringen av Mats Clarsund, PhD i enzymteknologi, som forsknings- och utvecklingschef och Fredrik Håkansson som CFO med erfarenhet från bolag som Systemtext, Nolato och Ernst & Young.

Michael Edelborg Christensen

OM ENZYMATICA
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkt­er baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37°C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. ColdZyme® portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller föregångare till de produkt­er som nu är registrerade som medicintekniska produkt­er mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar.

KORT OM VERKSAMHETEN UNDER Q3

De belopp som redovisas nedan är i SEK och siffrorna inom parantes är från motsvarande period ett år tidigare.

ColdZyme® registrerad
Anmälan för registrering av ColdZyme®  Munspray som medicinteknisk produkt­ blev godkänd och registrerad den 13 augusti. Bolaget planerar att lansera ColdZyme®  Munspray på apotek i Sverige successivt med start under första kvartalet 2013.

Omsättning
Nettoomsättningen uppgick till SEK 357 520 (34 321), vilket är en ökning med 1 042% jämfört med samma period 2011.

Resultatet
Resultatet, som uppgick till SEK -776 007 (-1 194 685), belastades i huvudsak av kostnader i samband med certifieringen av nya produkt­er.

Som en följd av registreringen av de två medicintekniska produkt­erna, förväntas fler möjliga distributionskanaler ge en ökad försäljning. Med tanke på den långa införsäljningstiden beräknas dock inte försäljningen öka förrän under 2013.

Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,04 per aktie.

Soliditet
Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen uppgick till 86 % (82 %).

Emission
Den företrädesemission som Enzymaticas styrelse beslutade om den 7 maj blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 8,2 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 55 013 kr, från 660 153 kr till totalt 715 166 kr. Totalt tecknades 1 375 319 aktier till en kurs om 6 kr per aktie. Efter registrering hos Bolags- verket uppgår antalet aktier till 17 879 151 jämfört med tidigare 16 503 832 aktier. Emissions- likviden från företrädesemissonen ska användas främst för lansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme®  Munspray och PeriZyme® Tuggummi. Bolaget genomförde också en riktad emission i maj 2012 som tillförde bolaget 11,5 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. De båda emissionerna har således tillfört Enzymatica knappt 20 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyrekryteringar
Rekryteringarna av Mats Clarsund som ny forsknings- och utvecklingschef samt Fredrik Håkansson som ny CFO ligger helt i fas med bolagets ambitioner under 2013 och framåt.

PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokförings- nämndens allmänna råd. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts.

Enzymatica kommer från och med 2012 att gå över till rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

AKTIEN
Totala antalet aktier uppgår till 17 879 151.

KOMMANDE RAPPORTER
Enzymatica upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kom- mande rapporter är planerade att offentliggöras som följer:

Bokslutskommuniké, 2012                   2013-02-15
Kvartalsrapport, Q1, 2013                    2013-05-21
Kvartalsrapport, Q2, 2013                    2013-08-22
Kvartalsrapport, Q3, 2013                    2013-11-21
Bokslutskommuniké, 2013                   2014-02-20

Årsstämma
Årsstämma avseende 2012 hålls i Lund den 18 april 2013, klockan 10.00. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska lämna förslag till Åke Larsson senast den 28 februari 2013. Sådant förslag skickas per e-post till info@enzymatica.se eller per brev till Årsstämma, Enzymatica, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

Nedladdningar