ENZY  
SEK  %
Logotype

Årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

På Enzymaticas årsstämma idag den 6 maj 2013 valdes Christian Westin Jansson till ny styrelseordförande och Anders Jungbeck till ny styrelseledamot. Vidare fattade årsstämman bl.a. beslut om att införa ett optionsprogram till anställda och i bolaget verksamma externa styrelseledamöter, samt att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Lindberg och Jörgen Rexö samt nyval av Christian Westin Jansson som styrelseordförande och Anders Jungbeck som styrelseledamot. Inget arvode kommer att utgå till styrelseledamöterna.

Därutöver bemyndigade stämman styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från företrädesrätten, i syfte att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera bolagets fortsatta expansion samt att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av hela eller delar av verksamhet.

Slutligen beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett optionsprogram omfattande anställda och i Enzymatica verksamma externa styrelseledamöter. Det nya Optionsprogram 2013/2017 ska omfatta högst 850 000 personaloptioner.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se


Nedladdningar