ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica genomför en riktad emission på ca 19 Mkr

Regulatorisk information

Bioteknikföretaget Enzymatica har igår genomfört en riktad emission på cirka 19 Mkr före avdrag för emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2013. Kapitaltillskottet ska främst användas för lanseringen av förkylningsprodukt­en ColdZyme® Munspray på den svenska marknaden samt fortsatt arbete med företagets forskning och produkt­utveckling.

Vid årsstämman den 6 maj 2013 bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 000 000 aktier med eller utan avvikelse från företrädesrätten för att möjliggöra kapitalanskaffning för bolagets fortsatta expansion. Styrelsen har igår efter marknadens stängning beslutat om en riktad emission om 890 000 aktier motsvarande cirka 19 Mkr före emissionskostnader. Aktierna har tecknats av såväl institutionella som privata investerare till ett pris av 21 kronor per aktie genom en sedvanlig bookbuilding-process. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera bolagets fortsatta expansion och samtidigt bredda det långsiktiga strategiska ägandet i bolaget.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om knappt 5 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med potentiella investerare och bedöms vara marknadsmässig. Emissionen medför att antalet aktier i Enzymatica ökar med 890 000 aktier, från 17 879 151 aktier till totalt 18 769 151 aktier, och aktiekapitalet ökar med 35 600 kronor, från 715 166 kronor till totalt 750 766 kronor.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare och bookrunner i samband med nyemissionen.

- Vi är glada över att ha lyckats attrahera nya institutionella och privata investerare. Genom kapitaltillskottet kan vi göra en omfattande marknadslansering av ColdZyme under hösten i Sverige och samtidigt förstärka arbetet med forskning och produkt­utveckling, säger Michael Edelborg Christensen.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, michael.christensen@enzymatica.se

Nedladdningar