ENZY  
SEK  %
Logotype

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2014

Regulatorisk information

Stark försäljning och finansiell styrka inför expansion

1 april–30 juni 2014

 • Nettoomsättningen ökade till 1 267 KSEK (498). 
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 501 KSEK (-3 535). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,20). 
 • Likvida medel uppgick till 66 177 KSEK (602).

Väsentliga händelser under kvartalet 

 • En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 78,3 MSEK efter emissionskostnader.
 • Marianne Dicander Alexandersson invaldes i styrelsen. 
 • Apotek i Norge fattar beslut om att införa ColdZyme i sina produkt­sortiment med start i september 2014.

1 januari–30 juni 2014

 • Nettoomsättningen ökade till 3 789 KSEK (1 855). 
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 973 KSEK (-6 081). 
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,34).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avtal tecknas med AHA Sales and Marketing avseende distribution av ColdZyme på apotek i Storbritannien, inledningsvis via apotekskedjan Boots.

Nyckeltal

(KSEK)

Q1
2014

Q1
2013

H1

2014

H1

2013

Helår

2013

Nettoomsättning

1 267

498

3 789

1 855

10 489

Bruttomarginal, %

50

31

65

52

69

Rörelseresultat

-7 674

-3 546

-14 160

-6 089

-16 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 668

-4 536

-15 677

-6 401

-18 429

Genomsnittligt antal anställda

14

8

11

8

8
VD-kommentar: ColdZyme expanderar till Norge och Storbritannien
 
Jag är mycket nöjd med våra framsteg under årets första sex månader. Både kunder, samarbetspartners och aktieägare har visat stort intresse och förtroende för oss och vår produkt­ ColdZyme.

Vi hade en hög tillväxttakt under hela första halvåret. Även om förkylningsprodukt­er följer säsong och efterfrågan minskar under sommarhalvåret mer än fördubblades försäljningen under andra kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. Tillväxten ska emellertid jämföras med att ColdZyme inte var fullt lanserad på svenska apotek förrän i september förra året.

Med stor tillfredsställelse kunde vi i juni rapportera de första resultaten av våra satsningar på att expandera ColdZyme geografiskt. I höst kommer produkt­en att finnas tillgänglig via apotek i Norge och via den ledande aktören Boots i Storbritannien. Som planerat kommer vi att sälja via egen organisation i Norge och via distributör i Storbritannien. Genom expansionen möter vi ett av våra operativa mål för året – att lansera ColdZyme på marknader utanför Sverige.

För att bygga upp kännedomen om ColdZyme på nya marknader investerar vi i mediakampanjer i samband med respektive lansering. I Storbritannien anpassar vi dessutom produkt­erbjudandet efter den rådande konkurrenssituationen och lanserar ColdZyme One Cold, en mindre förpackning motsvarande en förkylning. Resultaten från vår senaste kundundersökning stärker oss inför expansionen. Undersökningen visar att vi har nöjda kunder och att återköpsfrekvensen för produkt­en är hela 91 procent.

Arbetet med att notera bolaget på Nasdaq OMX Small Cap har fortgått under kvartalet. Vi har en viss förskjutning i tidsplanen men förväntar oss att listbytet kan ske i slutet av Q3 eller något senare.

I mars-april förstärkte vi vår finansiella position genom en nyemission som fulltecknades, vilket ger oss möjligheter att behålla en hög expansionstakt. Vi ser fram emot andra halvåret 2014 då vi förbereder för lansering av fler produkt­er och bearbetning av fler marknader samt fortsatta satsningar inom forskning och utveckling.

Michael Edelborg Christensen, VD

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: michael.christensen@enzymatica.se 

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.se 

För fullständig rapport se bifogad PDF

Nedladdningar