ENZY  
SEK  %
Logotype

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2014

Regulatorisk information

Fortsatt stark försäljning

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 6,6 MSEK (2,6). 
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-5,3). 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,29). 
  • Likvida medel uppgick till 52,6 MSEK (11,8).

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen ökade till 10,4 MSEK (4,5). 
  • Resultat efter skatt uppgick till -20,1 MSEK (-11,4). 
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,91 (-0,63).

Väsentliga händelser under kvartalet
ColdZyme börjar säljas på apotek i Norge och genom Boots i Storbritannien. Bolaget får sin första order på veterinärprodukt­er från en partner i Nordamerika.
Styrelsens ordförande Christian W Jansson utses till tillförordnad VD efter att Michael Edelborg Christensen valt att lämna bolaget. Fredrik Lindberg tog över ordförandeposten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
ColdZyme expanderar till hela Skandinavien genom dansk lansering. Från och med den 1 november finns produkt­en till försäljning i Danmark genom apotekskedjan Pharma+ och hälsokedjan Matas.

Nyckeltal

(MSEK)

Jul-sep
2014

Jul-sep
2013

Jan-sep
2014

Jan-sep
2013

Helår
2013

Nettoomsättning

6,6

2,6

10,4

4,5

10,5

Bruttomarginal, %

74

61

71

57

69

Rörelseresultat

-6,3

-5,3

-20,4

-11,4

-16,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12,0

-5,6

-27,6

-12,0

-18,4

Genomsnittligt antal anställda

15

8

12

8

8
VD kommenterar: Försäljningsökning och geografisk expansion

Min första månad som VD på Enzymatica har varit intensiv. Michael Edelborg Christensen lämnade företaget i september och jag fick uppdraget att leda bolaget tills en permanent VD är på plats. Då jag ingår i bolagets styrelse sedan våren 2013 är jag väl insatt i verksamheten och känner stor motivation inför uppdraget.

Under kvartalet har försäljningen fortsatt att utvecklas väl för vår förkylningsprodukt­ ColdZyme. Tillväxten var stark i Sverige och produkt­en fick en positiv försäljningsstart i Norge och Storbritannien. I september är ColdZyme den förkylningsprodukt­ som säljer allra bäst på svenska apotek. Hittills i år har vi nästan sålt för lika mycket som under hela 2013.

Våra satsningar på geografisk expansion har resulterat i flera viktiga affärshändelser under kvartalet. Förutom expansionen till Norge och Storbritannien blev det nyligen klart att vi även tar steget in på apotek och hälsobutiker i Danmark. I november lanserar vi ColdZyme i Danmark och finns därmed representerade via egen organisation i hela Skandinavien, vilket var ett av våra mål för 2014.

För övriga länder är strategin att sälja via partners och diskussioner med ett antal aktörer pågår. Vi arbetar intensivt vidare med att få avtal på plats i god tid inför nästa års förkylningssäsong med inriktning på i första hand länder i Europa där vi kan få acceptans för vår affärsmodell.

En viktig händelse under kvartalet var även lanseringen av veterinärprodukt­er i Nordamerika och ordern från vår partner som följde därefter. Veterinärmarknaden har stor potential men jag vill betona att vår partners marknadsarbete än så länge befinner sig i en tidig fas.

Enzymatica är på god väg att etablera en stabil plattform för sin verksamhet och går nu in i en ny utvecklingsfas. Vi har höga tillväxtplaner och arbetar målmedvetet vidare i enlighet med vår strategi att växa genom fler marknader och nya produkt­er. Ledningsbytet innebär dock att vi väljer att senarelägga listbytet från Aktietorget till Nasdaq OMX Small Cap i väntan på en permanent VD.

Vi fortsätter att bygga varumärket ColdZyme genom att aktivt arbeta för en ökad försäljning och geografisk spridning. Den närmaste tiden kommer vi även att intensifiera vårt arbete med att följa upp och utvärdera våra pågående utvecklingsprojekt. För att kunna realisera våra expansionsplaner fortsätter vi att bygga en organisation rustad för långsiktig tillväxt.

Vi går in i sista kvartalet 2014 som ett expansivt bolag med ökad geografisk närvaro och en stark efterfrågan på vår produkt­.

Christian W Jansson, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Christian W Jansson, VD, Enzymatica AB
Tel: 0706-37 12 58 | E-post: ir@enzymatica.se 

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.se 

Nedladdningar