ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas företrädesemission övertecknad

Regulatorisk information

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 16 februari 2014 och godkändes av bolagsstämma den 6 mars 2014. Teckningstiden löpte under perioden 17 mars – 2 april 2014. Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har därtill beslutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen om högst 1 500 000 aktier, vilket innebär att Bolaget tillförs ytterligare cirka 20,3 MSEK. Sammanlagt tillförs Bolaget därmed cirka 83,6 MSEK före emissionskostnader.


Företrädesemissionen tecknades till 82,3 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande 17,7 procent, utan stöd av teckningsrätter. Totala anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter uppgick till 54,3 procent av emissionen. I relation till de aktier som nyemitteras inom ramen för företrädesemissionen motsvarar detta en teckningsnivå om 136,6 procent. Eftersom företrädesemissionen övertecknades kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk.

Med anledning av överteckningen i emissionen har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja övertilldelningsoptionen, vilken innebär att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 6 mars 2014, har beslutat att emittera ytterligare 1 500 000 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK. Emissionen är fulltecknad genom överteckningen.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 63,3 MSEK och övertilldelningsoptionen tillför cirka 20,3 MSEK. Sammanlagt tillförs Bolaget därmed cirka 83,6 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är glada över att både befintliga och nya aktieägarna visat oss förtroende. Kapitalförstärkningen ger oss möjlighet att fortsätta bygga bolaget. Enligt plan kan vi nu expandera geografiskt, lansera nya produkt­er och fortsätta våra satsningar inom forskning och utveckling”, säger Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 10 mars 2014. Tilldelning av aktier tecknade inom ramen för övertilldelningsoptionen har därutöver fördelats i enlighet med samma principer som i företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen ökar aktiekapitalet i Enzymatica med 247 691,56 SEK genom emission av 6 192 287 aktier. Efter nyemissionerna uppgår antalet aktier i Bolaget till 24 961 438 aktier. Aktiekapitalet efter nyemissionerna uppgår till 998 457,84 SEK.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget under kortnamnet ENZY BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under andra delen april 2014. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på AktieTorget.

Tecknare som har erhållit tilldelning av aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier (BTA) av annat slag än de som tecknats inom ramen för företrädesemissionen. BTA som erhålls inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer att handlas på AktieTorget under kortnamnet ENZY BTA 2 från och med den 15 april 2014 och kommer även de att ersättas av aktier i samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske vid samma tidpunkt som ovan, det vill säga under andra delen april 2014. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på AktieTorget.

Observera att tecknare som erhållit tilldelning inom ramen för såväl företrädesemissionen som övertilldelningsoptionen kommer erhålla två separata avräkningsnotor. Efter att emissionerna registrerats kommer samtliga BTA:er ersättas av aktier och att dessa aktier kommer vara av samma slag.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Enzymatica.

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,
michael.christensen@enzymatica.se   

Enzymatica AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2014 kl. 08.30.


Nedladdningar