ENZY  
SEK  %
Logotype

Förtydligande: Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Information om aktieägarnas röstandel saknades i pressmeddelandet kl 8.30. Nedan är informationen inkluderad.

Aktieägare som representerar ca 13 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till beslut inför årsstämman 2014:

Styrelsens ordförande, Christian Westin Jansson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. Till styrelseordförande ska omval ske av Christian Westin Jansson. Till övriga styrelseledamöter ska omval ske av Fredrik Lindberg, Jörgen Rexö och Anders Jungbeck samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson.

Marianne Dicander Alexandersson, född 1959 och civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Hon har tidigare erfarenhet som verkställande direktör för Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice verkställande direktör i Apoteket AB, verkställande direktör för Kronans Droghandel samt erfarenhet inom kvalitet och marknad från olika branscher som bilindustrin, plast- och kemikalieindustrin och läkemedels- och sjukvårdslogistik. Hon är styrelseledamot i Recipharm AB (publ), styrelseledamot i Mölnlycke Healthcare AB och andra bolag inom Mölnlycke-koncernen, styrelseledamot i Castellum AB, styrelseledamot och verkställande direktör MDA Management AB samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Marianne Dicander Alexandersson innehar inga aktier i Enzymatica.

Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 540 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ) Telefon: 0768-14 41 66. Mail: michael.christensen@enzymatica.se


Nedladdningar