ENZY  
SEK  %
Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB

Regulatorisk information

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org. nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta på stämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 12 december 2014, och
• dels anmäla sin avsikt att delta på stämman till bolaget.

Anmälan ska ske via mail till johan.wennerholm@enzymatica.se eller per brev till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund och vara bolaget tillhanda senast den 15 december 2014, gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska anges namn, adress, personnr/org.nr, telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns att ladda ned på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear den 12 december 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Läs hela kallelsen via länken nedan.

För mer information, kontakta
Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.se

Nedladdningar