ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

På Enzymaticas årsstämma i Lund idag den 19 maj 2014 fattades följande beslut:

ResultatdispositionÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörenÅrsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och arvodeÅrsstämman beslutade om omval av Christian Westin Jansson, Fredrik Lindberg, Jörgen Rexö och Anders Jungbeck samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson. Årsstämman omvalde även Christian Westin Jansson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 540 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav
180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med
50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

ÖvrigtStämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta principer för valberedning.

För mer information, kontakta:Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: michael.christensen@enzymatica.se


Offentliggörande
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-19 kl. 15.00.
Nedladdningar