ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Vid extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) fattades idag följande beslut:

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om ca 63,3 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär att Enzymaticas aktiekapital ökas med högst 187 691,54 SEK genom utgivande av högst 4 692 287 aktier. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Enzymatica har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje fyra (4) befintliga aktier i bolaget. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 12 mars 2014. Teckning ska ske under perioden från och med den 17 mars 2014 till och med den 2 april 2014. Teckningskursen är 13,50 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Enzymatica cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av ytterligare aktier vid ev. överteckning av företrädesemissionen.

Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, av ytterligare sammanlagt högst 1 500 000 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK per aktie i syfte att möjliggöra att bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om ca 20,3 MSEK. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten 6 procent av aktiekapitalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen och att kunna bredda bolagets aktieägarkrets.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till riktad nyemission.

Den riktade emissionen innebär att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 000 SEK genom utgivande av högst 150 000 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Marcus Fornbacke, Gunnar Lygård och Anders Rexö, med 50 000 aktier vardera. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 12 SEK per aktie. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 12 mars 2014 till och med den 30 juni 2014. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar att möjliggöra fullgörandet av bolagets åtagande i enlighet med det optionsprogram för nyckelpersoner i bolaget som beslutades på extra bolagsstämma den 24 januari 2012. Emissionskursen motsvarar den teckningskurs som följer av villkoren för optionsprogrammet.

För mer information om Enzymatica, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, michael.christensen@enzymatica.se  

Enzymatica AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2014 kl. 12.30.


Nedladdningar