ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015

Regulatorisk information
Positiv försäljningsutveckling under årets första nio månader

Positiv försäljningsutveckling under årets första nio månader

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen ökade till 16,9 MSEK (10,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till -29,6 MSEK (-20,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-0,91).

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 6,8 MSEK (6,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-6,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,25).
  • Likvida medel uppgick till 9,7 MSEK (52,6).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • För att öka närvaron i Storbritannien tecknades samarbetsavtal med apotekskedjan Lloyds, marknadens näst största aktör.
  • Enzymatica ingick låneavtal och fick lånelöfte om sammanlagt 10 miljoner kronor för att finansiera bland annat en klinisk uppföljningsstudie i England.
Nyckeltal          
(MSEK) Jul-sep
2015
Jul-sep
2014
Jan-sep
2015
Jan-sep
2014
Helår
2014
Nettoomsättning 6,8 6,6 16,9 10,4 19,1
Bruttomarginal, % 67 74 73 71 74
Rörelseresultat -9,9 -6,3 -29,4 -20,4 -32,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,7 -12,0 -25,5 -27,6 -40,7
Genomsnittligt antal anställda 17 15 15 12 13VD-kommentar: Fördubblar närvaron i Storbritannien
Sammantaget visar årets första nio månader en tillväxt på 63 procent och den totala omsättningen blev därmed 16,9 miljoner, jämfört med 10,4 miljoner under samma period 2014.

Tredje kvartalet präglades av ett intensivt arbete med avtalsförhandlingar och att stärka positionen på marknaden. Förkylningssäsongen inleddes några veckor senare än ifjol, vilket fick till följd att kvartalets försäljning var något svagare än förväntat.

Under kvartalet har ColdZyme fortsatt att stärka sin position på apoteken i Sverige. Den nya mindre förpackningen OneCold visar en tydligt uppåtgående försäljningstrend, vilket vittnar om att det finns plats för båda produkt­erna.

Enligt plan lanserade vi OneCold i våra grannländer för att öka exponeringen och få fler att prova produkt­en. I Danmark är vi i höst bättre rustade från start med två säljare och genom att vi breddat med ytterligare en stor apotekskedja, A-apoteket. Detta har resulterat i att försäljningen redan har passerat förra årets omsättning, vilket vi ser som en positiv signal.

I Norge och UK når försäljningen inte upp till vår förväntade nivå. För att nå ut bredare i Storbritannien har förhandlingar med marknadens näst största aktör, apotekskedjan Lloyds, pågått och efter kvartalet slut nådde vi en överenskommelse. Från och med december i år kommer vi att nästan dubbla antalet försäljningsställen i UK.

Ett annat viktigt framsteg under kvartalet är att vi har fått etiska nämndens godkännande att genomföra en klinisk uppföljningsstudie i England. När resterande myndighetsgodkännanden kommit på plats planerar vi att genomföra studien i samarbete med brittiska forskare inom förkylning. Syftet är att ytterligare stärka bevisen för ColdZymes säkerhet och effekt, vilket är ett naturligt önskemål från partners och myndigheter när vi expanderar geografiskt.

Vi fortsätter med våra kostnadsbesparande åtgärder men de har ännu inte fått genomslag. Bolagets likviditet är ansträngd och styrelsen arbetar med en åtgärdsplan, som är i ett långt framskridet skede, för att stärka bolaget finansiellt. För att säkerställa bolagets kortsiktiga likviditetsbehov ingick vi i oktober låneavtal med en privat investerare och har dessutom fått lånelöfte från ALMI. Lånen ska till stor del finanisera den kliniska studien. Vårt fokus är att skapa en stabil grund som gör det möjligt för oss att öka kommersialiseringstakten i Europa under 2016 och framåt.

Med starka förkylningsmånader framför oss går vi in i sista kvartalet 2015 som ett växande bolag med goda möjligheter att fortsätta utvecklas väl.

Fredrik Lindberg, VD

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på fyra marknader och under vintern 2014-2015 nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök www.enzymatica.se.