ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2015

Regulatorisk information
Ännu ett kvartal med stark försäljningstillväxt

Ännu ett kvartal med stark försäljningstillväxt

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 3,1 MSEK (1,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 KSEK (-7,5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,33).
  • Likvida medel uppgick till 23,4 KSEK (66,2).


Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade till 10,0 MSEK (3,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -19,5 MSEK (-14,0).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,78 (-0,67).


Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den mindre förpackningen ColdZyme® OneCold började säljas på svenska apotek.
  • Enzymatica listades på Nasdaq First North den 15 juni 2015.

Nyckeltal          
(KSEK) Q2
2015
Q2
2014
H1
2015
H1
2014
Helår
2014
Nettoomsättning 3,1 1,3 10,0 3,8 19,1
Bruttomarginal, % 86 50 76 65 74
Rörelseresultat -10,4 -7,7 -19,5 -14,2 -32,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 -11,7 -12,7 -15,7 -40,7
Genomsnittligt antal anställda 15 14 15 11 13VD kommenterar: Positiv försäljningsstart för ColdZyme® OneCold i Sverige
Våra satsningar på hemmamarknaden fortsätter att ge resultat och vi behåller en hög tillväxttakt även under det säsongsmässigt svagare andra kvartalet. Försäljningen mer än fördubblades i jämförelse med motsvarande period föregående år, till följd av ColdZymes försäljning via svenska apotek. De senaste tolv månaderna har vi haft en försäljning på över 25 miljoner kronor.


Under kvartalet har vi arbetat vidare med att öka kännedomen om ColdZyme på våra befintliga marknader. I linje med denna strategi lanserade vi den mindre förpackningen ColdZyme OneCold på svenska apotek i maj. Beslutet är baserat på de positiva erfarenheter vi har av produkt­en på den brittiska marknaden, där den spelat en viktig roll som instegsprodukt­ mot förstagångsanvändare sedan i höstas. Redan nu får vi positiva signaler från apoteken i Sverige och vi kommer i höst att lansera produkt­en på samma sätt i Norge och Danmark.

Genom introduktionen av OneCold skapar vi även intresse för ColdZyme under den svagare förkylningsperioden på sommarhalvåret. Nu kan fler köpa med sig en förpackning i förebyggande syfte inför till exempel semesterresan eller ett motionslopp. Medan andra produkt­er endast behandlar symptomen kan man med ColdZymes hjälp förkorta eller förhindra förkylningar från att bryta ut, en unik och ovärderlig kundnytta.

Samtidigt som vi satsar på att öka våra andelar på den strategiskt viktiga hemmamarknaden har styrelsen beslutat om åtgärder för kostnadsbesparingar i verksamheten. Effekten av dessa åtgärder ser vi tidigast i slutet av året. Som tidigare har vi ambitionen att nå nya marknader via partnerskap och på så vis expandera internationellt men tyngdpunkten i vår strategi är för närvarande att växa oss starkare på befintliga marknader samt att fortsätta förberedande arbete för geografisk expansion. Allt för att framgångarna i Sverige framöver ska kunna upprepas på fler marknader.

I juni bytte vi marknadsplats till Nasdaq First North. Noteringen är ett led i Enzymaticas utveckling och ett naturligt delsteg mot Nasdaqs huvudlista. En av fördelarna är att vi nu har en kvalitetsstämpel som är viktig för ett mindre bolag som gör affärer med större aktörer.

Med årets starka förkylningsmånader liggande framför oss ser jag positivt på Enzymaticas fortsatta utveckling.

Fredrik Lindberg, VD


För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com


Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på fyra marknader och under vintern 2014-2015 nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök www.enzymatica.se.