ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica: Valberedningens förslag till styrelse

Regulatorisk information

Inför årsstämman den 21 april 2015 har en valberedning konstituerat sig som representerar tre av Enzymaticas större ägare samt bolagets styrelseordförande och som nu framlägger förslag till styrelse. Valberedningen har bedrivit ett strukturerat arbete för att kunna lägga fram ett förslag till styrelsesammansättning baserat på det kompetensbehov som följer av Enzymaticas verksamhet, position och framtida inriktning. Valberedningen lämnar idag sitt förslag till styrelse med nyval av Lennart Nilsson, Monica Wallter och Nils Siegbahn samt omval av Christian W. Jansson, Marianne Dicander och Anders Jungbeck.

Valberedningen består av tre av bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande, och representerar cirka 15 procent av antalet aktier och röster i bolaget:
Bengt Sahlberg, representerande Humea AB, valberedningens ordförande
Richard Nilsson, representerande Medzyme AB
Charlotte Rudbäck, representerande sig själv
Christian W. Jansson, styrelseordförande i Enzymatica

Bolagets tredje största aktieägare, Nordic Consulting Group AB, har tillfrågats om att delta i valberedningen, men har avböjt.

Valberedningens arbete
Valberedningen har hållit ett protokollfört möte och fört en löpande dialog under arbetets gång. Vid valberedningens möte behandlades frågor vad gäller styrelsens sammansättning i fråga om relevant storlek, ägarengagemang och oberoende, erfarenhet och förnyelse samt vilka kompetensområden som är och bör vara representerade i styrelsen samt arvodering av dess ledamöter.

Valberedningen lämnar nu ett förslag som beaktar dessa krav och inkluderar personer med betydande egna ägarintressen i bolaget såväl som personer med oberoende ställning till bolaget och dess ägare, djup kunskap om life science-branschens och konsumentnära tillväxtföretags förutsättningar samt lång erfarenhet från att leda och verka i börsnoterade företag.

Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår nyval av Lennart Nilsson, Monica Wallter och Nils Siegbahn samt omval av Christian W. Jansson, Marianne Dicander och Anders Jungbeck. Vidare föreslås Lennart Nilsson till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna
Nyval av

Lennart Nilsson
Ekon. dr. h. c., Civ. Ing. Vd för Crafoordska stiftelsen. Styrelseordförande Erik Philip Sörenssons Stiftelse. Tidigare styrelseordförande i Lunds universitet, Gambro AB, Skåne Gripen AB, Bilspedition AB, AB Leo, AB Celsius, Modo Paper, Teknikföretagen och Högskolan i Kalmar, samt koncernchef i Cardo AB, Wilhelm Sonesson AB och Nife Jungner AB. Född 1941.

Monica Wallter
Marknadsekonom, Leg. Sjuksköterska. Vd LIDDS AB. Tidigare vd för de börsnoterade bolagen Ellen AB och Probi AB, Global Category Director Pharmacia & Upjohn, International Category Director Pharmacia & Upjohn och International Regional Director Kabi Pharmacia AB. Född 1956.

Nils Siegbahn
Civ. Ing., Civ. Ek., MBA, Doktor i biokemi. Vd för Niconovum AB och styrelsemedlem i Sparbanksstiftelsen i Syd Riskkapitalstiftelse och Celltrix AB. Tidigare vd i Alligator Bioscience AB, vd i Pernovo AB (Perstorp ABs affärsutvecklingsbolag), vd i Atos Medical AB, Director Special Projects i Perstorp AB och World-Wide Marketing Director för Nicorette. Född 1953.

Omval av

Christian W. Jansson
Invald 2013. Ekon. Dr. h.c och civilekonom. Tidigare befattningar inkluderar VD och koncernchef för KappAhl AB och Ellos AB. Styrelseordförande Apoteket AB (publ) och Vivoline Medical AB. Styrelseledamot KappAhl AB (publ), Europris AS, Jäger & Jansson Galleri AB, Carl Westin AB, Blue Water Systems AB, Wynd it, Inc. och Fata Morgana AB. Född 1949.

Marianne Dicander Alexandersson
Invald 2014. Civilingenjör kemiteknik. Verkställande direktör MDA Management AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP-fonden, Kronans Droghandel, vice VD i Apoteket AB samt ledande befattningar inom marknadsutveckling och kvalitet på Pharmacia, Volvo och ICI AB. Övriga uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i Recipharm AB och MDA Management AB, insynsråd i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).Född 1959.

Anders Jungbeck
Invald 2013. Leg. Sjuksköterska. Interim Managing Director för Silom Medical. Tidigare befattningar inkluderar Vice President Northern Europe för Actavis, Managing Director för Ratiopharm AB samt ledande befattningar på AstraZeneca. Född 1955.

Valberedningens motivering
Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet i kombination med förnyelse är av stor betydelse för Enzymaticas fortsatta framgång. Vidare är det av yttersta vikt att styrelsens sammansättning speglar och ger utrymme för de olika kompetenser och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva.

Med hänsyn till dessa utgångspunkter har valberedningen föreslagit omval av tre ledamöter och nyval av tre ledamöter, samt nyval av bolagets styrelseordförande. Dessa personer bedöms sammantaget inneha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är relevant för Enzymaticas verksamhet, position och utveckling.

I sitt arbete har valberedningen även bedömt huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Enzymatica, dess ledning respektive större ägare och inhämtat sådan information från de föreslagna ledamöterna.

Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att möta de krav på styrning som bolagets verksamhet och strategiska inriktning kräver.

För mer information, kontakta:
Bengt Sahlberg, valberedningens ordförande
Telefon: 0733-14 78 10. E-post: besahlberg@telia.com

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com