ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

På Enzymaticas årsstämma som hölls i Lund idag den 21 april 2015 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och de båda verkställande direktörerna under 2014 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och arvode

Årsstämman beslutade om omval av Marianne Dicander och Anders Jungbeck samt nyval av Lennart Nilsson, Monica Wallter, Nils Siegbahn, Hans Pihl och Jonas Forsberg. Årsstämman valde även Lennart Nilsson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 900 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav 180 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från företrädesrätten, i syfte att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera bolagets fortsatta expansion, bredda ägarbasen samt att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av hela eller delar av verksamhet.

Övrigt

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta principer för valberedning.


För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com