ENZY  
SEK  %
Logotype

Meddelande angående förslag inför årsstämma den 21 april 2015

Regulatorisk information

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) meddelar idag att ett aktieägarförslag inkommit inför årsstämman den 21 april 2015. Förslaget avser val av nya styrelsemedlemmar i Enzymatica.

Aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före den 21 april 2015.

Aktieägarna Nordic Consulting Group AB, Swedish Power by Samuelsson AB, Kenneth Sandin, Mats Holm och Jonas Forsberg tillsammans representerade 2 577 626 aktier och röster i Enzymatica AB motsvarande 10,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget väljer med stöd av en grupp aktieägare att framlägga ett förslag på nya styrelsemedlemmar i Enzymatica att väljas på årsstämman den 21 april 2015.

Förslagsställarna har föreslagit att bolagsstämman beslutar att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Förslagsställarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson och Anders Jungbeck, samt nyval av Hans Pihl såsom styrelsens ordförande samt Åke Larsson, Jonas E Forsberg, Leif Lindau och Staffan Brandt som nya styrelseledamöter, för tiden intill årsstämman 2016. Se nedan för en presentation av föreslagna nya ledamöter. Nuvarande ledamöter som inte föreslagits för omval i styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande vid årsstämman 2015.

Förslagsställarna har uppgett att deras förslag stöds av aktieägare representerande cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget genom fullmakter.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian W Jansson, tf VD Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: ir@enzymatica.se

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på utveckling och försäljning av produkt­er baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbete omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter
Hans Pihl (ordförande) Ny ledamot, föreslås bli styrelsens ordförande. Född 1951.

Hans Pihl är idag VD i det egna bolaget Hans Pihl AB och har tidigare varit VD för Deloitte Sverige. Hans har stor erfarenhet av styrelsearbete och har bl.a. uppdrag som styrelseordförande i Erling Pålssons Teknik & Fastighet AB, styrelseordförande i Fastighet Malmö City AB, styrelseledamot i Forex Bank AB samt ordförande i revisionskommittén för Forex Bank AB.

Äger inga aktier i Bolaget.

Åke Larsson (ledamot) Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1946.

Åke är en av grundarna till Enzymatica och var styrelseordförande i bolaget 2007-2013. Åke har tidigare haft framträdande positioner hos Gambro i många år, bl.a. som VD för Gambro i Sverige, Japan och Hong Kong. Åke är idag styrelseordförande i Hovenia Dulcis AB, som han själv var med och grundade 2012.

Äger 1 412 500 aktier i Bolaget.

Jonas E Forsberg (ledamot) Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1977.

Jonas är Vice President/Global Online Sales and Marketing, Jabra (GN Netcom) och har tidigare varit Nordamerika-chef för GN Netcoms (Jabra) konsumentdivision. Vidare har Jonas haft framträdande produkt­- och försäljningspositioner inom Sony Ericsson Mobile Communications och Ericsson.

Äger 118 850 aktier i Bolaget.

Leif Lindau (ledamot) Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1963.

Leif är VD och kommunikationsstrateg, Navigator Communications KB, och har tidigare innehaft liknande positioner för bl.a. Market Point Russia. Leif är även ledamot i bl.a. Nordic Biocubes Advisory Board och FPTK Arena AB.

Äger inga aktier i Bolaget.