ENZY  
SEK  %
Logotype

Valberedningen i Enzymatica lämnar reviderat styrelseförslag som stöds av bolagets huvudägare

Regulatorisk information

Valberedningen har idag informerat bolaget om att valberedningen erhållit i uppdrag av bolagets fyra största enskilda aktieägare, Humea AB, Medzyme AB, Nordic Consulting Group AB och Åke Larsson, som tillsammans representerar drygt 25 procent av ägandet i bolaget, att bereda ett förslag till val av styrelse som stöds av dem. Valberedningen har därför återupptagit sitt arbete och idag meddelat bolaget att valberedningen föreslår ett reviderat förslag till styrelse.

En grupp aktieägare bestående av Nordic Consulting Group AB, Swedish Power by Samuelsson AB, Kenneth Sandin, Mats Holm och Jonas Forsberg har tidigare lämnat ett alternativt styrelseförslag, vilket bland annat framgått av kallelsen till årsstämma och av separat pressmeddelande den 9 april 2015. I samband med att valberedningen idag framlägger sitt reviderade förslag har denna grupp meddelat bolaget att de för Enzymaticas bästa återkallar sitt förslag till styrelse, vilket sker i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar styrelsesammansättning som har ett brett stöd hos aktieägarna, och att man istället ger sitt stöd till valberedningens reviderade förslag.

”I en situation där det finns mer än ett förslag till styrelse bör valberedningen söka någon form av kompromiss till förmån för bolagets bästa. Genom det nya förslaget tillgodoses fler ägares ambitioner och valberedningen har presenterat ett starkare alternativ till gagn för bolaget och dess aktieägare", säger Christian W Jansson, styrelseordförande i Enzymatica.

Valberedningens kompletterade förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att välja sju ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Lennart Nilsson, Monica Wallter, Nils Siegbahn, Hans Pihl och Jonas Forsberg samt omval av Marianne Dicander och Anders Jungbeck. Vidare föreslås Lennart Nilsson till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, föreslås utgå med totalt 900 000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och vardera 120 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kr till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.

Valberedningen har bestått av valberedningens ordförande Bengt Sahlberg, (representerande Humea AB), Richard Nilsson, (representerande Medzyme AB), Charlotte Rudbäck (representerande sig själv), samt Christian W. Jansson (styrelseordförande i Enzymatica).

Bolaget har underrättats om att majoriteten aktieägare, inklusive de fyra enskilt största aktieägarna, står bakom valberedningens förslag.

Valberedningens motivering

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet i kombination med förnyelse är av stor betydelse för Enzymaticas fortsatta framgång. Vidare är det av yttersta vikt att styrelsens sammansättning speglar och ger utrymme för de olika kompetenser och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Valberedningens kompletterade förslag till styrelse är samtidigt väl förankrat hos bolagets enskilda huvudägare vilket ger förutsättning för styrelsen att uppnå arbetsro och långsiktighet i styrelsearbetet.

Med hänsyn till dessa utgångspunkter har valberedningen i sitt reviderade förslag föreslagit omval av två ledamöter och nyval av fem ledamöter, samt nyval av bolagets styrelseordförande. Dessa personer bedöms sammantaget inneha den mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är relevant för Enzymaticas verksamhet, position och utveckling.

I sitt arbete har valberedningen även bedömt huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Enzymatica, dess ledning respektive större ägare och inhämtat sådan information från de föreslagna ledamöterna. Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning respektive större ägare, vilket innebär att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att möta de krav på styrning som bolagets verksamhet och strategiska inriktning kräver.

Information om föreslagna ledamöterna

Ledamöter föreslagna för nyval

Lennart Nilsson, föreslås bli styrelsens ordförande, (född 1941)

Ekon. dr. h. c., Civ. Ing. VD för Crafoordska stiftelsen. Styrelseordförande Erik Philip Sörenssons Stiftelse. Tidigare styrelseordförande i Lunds universitet, Gambro AB, Skåne Gripen AB, Bilspedition AB, AB Leo, AB Celsius, Modo Paper, Teknikföretagen och Högskolan i Kalmar, samt koncernchef i Cardo AB, Wilhelm Sonesson AB och Nife Jungner AB. Innehar inga aktier i bolaget.

Monica Wallter (född 1956)

Marknadsekonom, leg. sjuksköterska. VD LIDDS AB. Tidigare VD för de börsnoterade bolagen Ellen AB och Probi AB. Global Category Director Pharmacia & Upjohn, International Category Director Pharmacia & Upjohn och International Regional Director Kabi Pharmacia AB. Innehar inga aktier i bolaget.

Nils Siegbahn (född 1953)

Civ. Ing., Civ. Ek., MBA, Doktor i biokemi. VD för Niconovum AB och styrelsemedlem i Sparbanksstiftelsen i Syd Riskkapitalstiftelse och Celltrix AB. Tidigare VD för Alligator Bioscience AB, VD för Pernovo AB (Perstorp ABs affärsutvecklingsbolag), VD för Atos Medical AB, Director Special Projects i Perstorp AB och World-Wide Marketing Director för Nicorette. Innehar inga aktier i bolaget.

Hans Pihl (född 1951)

VD i det egna bolaget Hans Pihl AB och har tidigare varit VD för Deloitte Sverige. Styrelseordförande i Erling Pålsson Teknik & Fastighet AB, styrelseordförande i Fastighet Malmö City AB samt styrelseledamot i Forex Bank AB. Innehar inga aktier i bolaget.

Jonas E Forsberg (född 1977)

Vice President/Global Online Sales and Marketing, Jabra (GN Netcom) och har över 15 års erfarenhet av global försäljning, marknadsföring och produkt­utveckling. Tidigare varit Nordamerika-chef för GN Netcoms (Jabra) konsumentdivision och har haft framträdande produkt­- och försäljningspositioner inom Sony Ericsson Mobile Communications och Ericsson. Innehar 118 850 aktier i bolaget.

Ledamöter föreslagna för omval

Marianne Dicander Alexandersson (född 1959)

Invald 2014. Civilingenjör kemiteknik. Verkställande direktör MDA Management AB. Tidigare befattningar inkluderar VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP-fonden, Kronans Droghandel, vice VD i Apoteket AB samt ledande befattningar inom marknadsutveckling och kvalitet på Pharmacia, Volvo och ICI AB. Övriga uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i Recipharm AB och MDA Management AB, insynsråd i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Innehar 29 000 aktier i bolaget.

Anders Jungbeck (född 1955)

Invald 2013. Leg. Sjuksköterska. Interim Managing Director för Silom Medical. Tidigare befattningar inkluderar Vice President Northern Europe för Actavis, Managing Director för Ratiopharm AB samt ledande befattningar på AstraZeneca. Innehar 7 500 aktier i bolaget.


För mer information, kontakta:

Bengt Sahlberg, valberedningens ordförande
Telefon: 0733-14 78 10. E-post: besahlberg@telia.com

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com.