ENZY  
SEK  %
Logotype

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2016

Regulatorisk information
Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat

Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,4 MSEK (7,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (-9,0). Resultatet har belastats med kostnader på -1,5 MSEK för det kommande förvärvet av Zymetech.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,36).
  • Likvida medel uppgick till 7,2 MSEK (31,8) vid kvartalets slut.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica ingick avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en apportemission.
  • Den 15 februari godkände den extra bolagsstämman förvärvet av Zymetech.
  • Styrelsen i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") beslutade att föreslå en extra bolagsstämma den 14 april en nyemission om cirka 60 MSEK av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt ett bemyndigande om en riktad emission om maximalt 17,5 miljoner aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Enzymatica fullföljde förvärvet av Zymetech ehf. den 1 april efter att villkoren för transaktionen uppfylldes under mars. Den extra bolagsstämman den 14 april godkände företrädesemissionen och det föreslagna bemyndigandet till styrelsen om en riktad emission.
Nyckeltal      
(MSEK)  Jan-mars
2016
 Jan-mars
2015
 Helår
2015
Nettoomsättning 8,4 7,0 27,9
Bruttomarginal, % 61 72 70
Rörelseresultat -7,7 -9,1 -40,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5,1 -4,9 -37,7
Genomsnittligt antal anställda 16 15 16

VD kommenterar: Ett kvartal präglat av förvärvet och planering av integration med Zymetech

Det första kvartalet präglades av Enzymaticas förvärv av det isländska bolaget och samarbetspartnern Zymetech. Förvärvet är ett viktigt komplement till vår verksamhet.  Enzymatica får tillgång till patentskydd för ColdZyme® i hela Europa och i ytterligare ett tiotal länder. Detta medför att vi kan erbjuda distributörer exklusiva försäljningsrättigheter vilket kommer att underlätta vår internationella expansion. Vi får också kontroll över enzym-tillverkningen och tillgång till Zymetechs forskningskompetens inom enzymteknologi och bolagets forskningsportfölj.

Affären fullföljdes den 1 april och vi är redan i full gång med integrationen av produkt­utveckling, regulatoriska frågor, kvalitetsarbete, produkt­ion samt marknadsföring och försäljning. Detta är ett offensivt förvärv för att underlätta och snabba på den internationella expansionen och kostnadssynergierna blir därför av mindre betydelse. Bland annat kommer vi att undvika dubbleringar kring nya produkt­linjer och patentansökningar. En viktig milstolpe i samband med förvärvet var den extra bolagsstämmans godkännande av företrädesemissionen på 60 MSEK den 14 april. Emissionen är fullt garanterad genom  teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa emissionsgaranter. Emissionen skapar finansiell uthållighet och en möjlighet att driva verksamheten mer offensivt med huvudfokus på expansion utanför Norden.

Jag är nöjd med att vi kunde öka försäljningen under Q1 jämfört med det starka första kvartalet 2015. Även rörelse-resultatet förbättrades genom det besparingsprogram som vi initierade under det andra halvåret 2015 med lägre personal- och marknadsförings-kostnader som följd.

Den svenska marknaden utgör fortfarande den största delen av Enzymaticas försäljning och den mindre förpackningen ColdZyme OneCold har visat en god volymtillväxt. Glädjande nog börjar nu försäljningen på marknader utanför Sverige att ta fart genom uppföljningsorder från våra distributörer i Finland och Spanien.

I slutet av mars startade vår patientstudie COLDPREV II på universitetssjukhuset Imperial College i London och vi räknar med att studien ska vara klar senast i slutet av 2016. Diskussioner med potentiella internationella distributörer pågår och är den högst prioriterade frågan framöver.

Fredrik Lindberg VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com