ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Extra bolagsstämma om förändringar i styrelsen

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 1 december, 2016

Pressmeddelande
Lund den 1 december, 2016

Enzymatica: Extra bolagsstämma om förändringar i styrelsen

Styrelsen för Enzymatica har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 december 2016 om förändringar av styrelsens sammansättning. Som ny ordförande för Enzymatica har Bengt Baron föreslagits och som nya ledamöter Mats K Andersson och Louise Nicolin. Kallelse kommer inom kort att skickas ut för den extra bolagsstämman. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Enzymatica står bakom förslaget.

Bakgrunden till styrelsens beslut om att kalla till en extra bolagsstämma är att de nya större aktieägarna i Enzymatica önskar få inflytande över bolagets verksamhet och att styrelsen bättre representerar den nya aktieägarkretsen. Bolaget har underrättats om att Gudmundur Palmason och Sigurgeir Gudlaugsson med familjer (direkt och indirekt genom bolag), Mats K Andersson (direkt och indirekt genom bolag), Fibonacci Asset Management AB samt RoosGruppen AB står bakom förslaget. Dessa investerare blev aktieägare tidigare under året i samband med Enzymaticas förvärv av det isländska bolaget Zymetech och genom de två nyemissioner som genomfördes, vilket gav Enzymatica ett kapitaltillskott på cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt har det varit Lennart Nilssons (Enzymaticas nuvarande ordförande) önskan, efter förvärvet av Zymetech och nyemissionerna, att få lämna över ordförandeskapet till någon som kan följa bolaget under en längre period.

Förslaget innebär att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter mot dagens sju ledamöter, att styrelseledamöterna Lennart Nilsson, Hans Pihl, Nils Siegbahn och Monica Wallter lämnar styrelsen och att Bengt Baron, Mats K Andersson och Louise Nicolin utses till nya styrelse- ledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Marianne Dicander Alexandersson, Gudmundur Palmason och Sigurgeir Gudlaugsson kvarstår som styrelseledamöter. Bengt Baron föreslås till styrelsens ordförande.

Bengt Baron
Född 1962. Fil. mag. och MBA från University of California, Berkeley. Bengt har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i MIPS AB samt styrelseledamot i Thule Group AB (publ) och 5653 Sweden AB. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V. Innehav: Inga aktier i bolaget.

Mats K Andersson
Född 1955. Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet. Mats har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Volati Parts AB och Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ). Innehav: 11 346 951 aktier (direkt och indirekt genom bolag).

Louise Nicolin
Född 1973. Civ. Ing. Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet. Exc. MBA Stockholms Universitet. Louise har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ), Uppdragshuset Sverige AB samt styrelseuppdrag inom Dellner Couplers AB. Louise driver sedan år 2000 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision AB. Innehav: Inga aktier i bolaget.

För mer information, kontakta:

Lennart Nilsson, Styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0705-12 32 95 | E-post: lennart.nilsson@crafoord.se
   
Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.30 CET.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.