ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Fortsatt god försäljningsutveckling för ColdZyme®

Regulatorisk information
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
JANUARI- september 2016

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)

JANUARI- september 2016

Fortsatt god försäljningsutveckling för ColdZyme®

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 MSEK (6,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,5 MSEK (-10,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,41).
  • Likvida medel uppgick till 49,9 MSEK (9,7).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica slutförde en riktad nyemission och tillfördes 40 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Enzymatica tecknade exklusiva distributionsavtal för Australien, Nya Zeeland, Grekland och Cypern.

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen ökade till 25,6 MSEK (16,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -27,4 MSEK (-29,6).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,49 (-1,19).
Nyckeltal          
(MSEK) Q3
2016
Q3
2015
Jan-sep
2016
Jan-sep
2015
Helår
2015
Nettoomsättning 12,3 6,8 25,6 16,9 27,9
Bruttomarginal, % 66 67 64 73 70
Rörelseresultat -7,7 -9,9 -27,6 -29,4 -40,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,6 -12,7 -35,6

 
-25,5 -37,7
Genomsnittligt antal anställda 22 17 20 15 16

(Zymetech är konsoliderat per 160401 i Enzymaticas siffror)

VD-kommentar: Stark försäljningstillväxt och nya internationella distributionsavtal 
Årets första nio månader visar en tillväxt på 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år och den totala omsättningen, inkluderande försäljningen från Zymetech, blev 25,6 MSEK jämfört med 16,9 MSEK motsvarande period föregående år.  Försäljningen i Sverige fortsätter att utvecklas väl och under september noterade ColdZyme® närmare 7 % marknadsandel inom förkylningssegmentet trots att förkylningssäsongen börjat svagt. För september månad var tillväxten 81 %. Övriga etablerade marknader visar tillfredsställande tillväxt, förutom Storbritannien där arbetet fortgår att hitta en lämplig distributör. På den nyetablerade finska marknaden har försäljningen startat bra, medan prelanseringsarbetet i Spanien fortgår enligt plan, med förväntad start av förkylningssäsongen under november.
Under tredje kvartalet fullföljdes bolagets finansieringsstrategi genom en riktad emission om 17,5 miljoner aktier till nya långsiktiga och finansiellt starka ägare. De medel som tillförts bolaget genom emissionen skapar finansiell stabilitet för den pågående internationella expansionen.
Arbetet med att knyta till oss bra distributionspartners har fortsatt högsta prioritet, och i början av november ingick vi ett distributionsavtal för Grekland och Cypern. Avtal har ingåtts med Life NLB Ltd, en mindre aktör som är beredd att sätta till de finansiella resurser och engagemang som krävs för att etablera ColdZyme på dessa marknader. Vi har även fått det första genombrottet i vår strategiska satsning att genomföra en internationell lansering av ColdZyme. I går tecknade vi ett exklusivt distributionsavtal med Endeavour Consumer Health, Australiens största distributör till apoteken och den tredje största på Nya Zeeland. Det är också vårt första avtal på södra halvklotet och ett steg mot en säsongutjämning. Vi räknar med en lansering under 2018.
Såsom tidigare kommunicerats förväntar vi oss att ha de finala resultaten från vår senaste patientstudie klara i slutet av året. Arbetet med att knyta till oss bra distributionspartners har fortsatt högsta prioritet, och vi är tidsmässigt väl framme i arbetet med att möta ökade myndighetskrav i samband med den nya EU-lagstiftningen för medicintekniska produkt­er, som förväntas bli antagen i början på nästa år.
Vi går in i årets sista kvartal stärkta av en god försäljningstillväxt och en ökad efterfrågan på vår produkt­ på den skandinaviska marknaden

Fredrik Lindberg, VD


Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland och Spanien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, t f CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com