ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: God volymutveckling för ColdZyme®

Regulatorisk information

Andra kvartalet                   

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 MSEK (3,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -12,3 KSEK (-10,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,42).
  • Likvida medel uppgick till 26,9 KSEK (23,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica slutförde förvärvet av det isländska bolaget Zymetech per den 1 april.
  • Enzymatica slutförde nyemissionen och tillfördes 60 MSEK före emissionskostnader.

Första halvåret 

  • Nettoomsättningen ökade till 13,3 MSEK (10,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -20,9 MSEK (-19,5).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,47 (-0,78).

Nyckeltal

(KSEK) Q2
2016
Q2
2015
H1
2016
H1
2015
Helår
2015
Nettoomsättning 4,9 3,1 13,3 10,0 27,9
Bruttomarginal, % 63 86 62 76 70
Rörelseresultat -12,3 -10,4 -20,0 -19,5 -40,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,1 -7,9 -19,9

 
-12,7 -37,7
Genomsnittligt antal anställda 22 15 19 15 16

(Zymetech är konsoliderat per 160401 i Enzymaticas siffror)

VD-kommentar: Med förvärvet av Zymetech går vi in i en ny fas

Vi inledde kvartalet med att fullfölja förvärvet av det isländska bolaget Zymetech, och i maj genomfördes en nyemission om 60 miljoner kronor. Enzymaticas uttalade mål är att etablera internationell försäljning genom välrenommerade partners, och nu är vi i färd med att lägga de sista bitarna till en stabil grund. Förvärvet av Zymetech omfattade en strategiskt mycket viktig patentfamilj och know-how kring den enzymteknologi ColdZyme® är baserad på, varvid vi nu kan erbjuda våra potentiella distributionspartners både exklusivitet och högklassigt samarbete. På en global marknad är Enzymatica och succén i Sverige med ColdZyme fortfarande ganska okända begrepp, varför man måste vara ödmjuk inför det faktum att internationaliseringsprocessen kommer att ta tid. Då är det desto mer glädjande att vi fortsätter att öka försäljningen på de marknader vi redan är verksamma. Försäljningen under första halvåret (inkluderande Zymetech) ökade med 32 % jämfört med 2015, och under andra kvartalet med 58 %. Försäljningen av antalet ColdZyme från svenska apotek till slutkund ökade under andra kvartalet med 37 %, som ett mått på fortsatt ökad kundefterfrågan. Såsom tidigare kommunicerats är det nu viktigt att sälja in framgången med ColdZyme på hemmamarknaden, till potentiella distributionspartners utanför Norden. I första hand koncentrerar vi oss på den europeiska marknaden eftersom produkt­en redan har CE-märkning inom EU. Parallellt har vi även etablerat kontakter utanför Europa eftersom tiden för godkännandeprocesser i andra världsdelar förlänger tiden till lansering.

Under tiden fortskrider integrationsarbetet med Zymetech enligt plan. För att säkerställa tillgången av enzym och öka produkt­ions-kapaciteten för framtida expansion genomför Enzymatica en mindre investering i produkt­ionsanläggningen på Island under 2016

Vi är nu i lågsäsong för förkylningar, men jag ser med tillförsikt fram emot andra halvåret och en fortsatt ökande försäljning. Mot slutet av året bör vi kunna se de första resultaten av arbetet med att sluta avtal med nya distributörer och vi räknar då även med att kunna presentera resultaten från vår pågående uppföljningsstudie av ColdZyme, som för närvarande pågår i England.  

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland och Spanien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, t f CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com