ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB (publ)

Regulatorisk information

Pressmeddelande
Lund den 1 december 2016

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB (publ)

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ), org. nr 556719-9244 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 december 2016 klockan 14 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per den 13 december 2016, dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 13 december 2016, gärna före klockan 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg.

Anmälan ska göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: bolagsstämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forsell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 13 december 2016. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på Bolagets hemsida, www.enzymatica.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
  7. (a)           Fastställande av antalet styrelseledamöter

                  (b)    Entledigande och val av styrelseledamöter
                  (c)     Val av styrelseordförande
                  (d)    Fastställande av styrelsearvoden

  1. Stämmans avslutande


Beslutsförslag - punkt 7

Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman ska besluta:

(a)                att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter;

(b)                att de nuvarande styrelseledamöterna Lennart Nilsson, Hans Pihl, Nils Siegbahn och Monica Wallter entledigas och att Bengt Baron, Mats K Andersson och Louise Nicolin väljs till nya ordinarie styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Marianne Dicander Alexandersson, Gudmundur Palmason och Sigurgeir Gudlaugsson ska kvarstå som ordinarie styrelseledamöter;

(c)                 att Bengt Baron utses till styrelsens ordförande; och

(d)                att ersättning till nyvalda ordinarie styrelseledamöter ska utgå med samma belopp (pro rata) som beslutats ifråga om styrelsens ordförande respektive ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman 2016, dvs. 180 000 SEK för ordföranden och 120 000 SEK till övriga styrelseledamöter (på en årlig basis).

Bakgrunden till förslaget är att Lennart Nilsson önskar avträda som styrelseledamot, samt att aktieägare har uttryckt önskemål om att samtidigt välja en styrelse som bättre representerar den nya aktieägarkretsen i Bolaget.

Information avseende ordinarie styrelseledamöter föreslagna för nyval

Bengt Baron
Född 1962. Fil. mag. och MBA från University of California, Berkeley. Bengt har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i MIPS AB samt som styrelseledamot i Thule Group AB (publ) och 5653 Sweden AB. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V. Bengt innehar inga aktier i Bolaget.

Mats K Andersson
Född 1955. Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet. Mats har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt som styrelseledamot i Volati Parts AB och Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ). Mats innehar 11 346 951 aktier i Bolaget (direkt och indirekt genom bolag).

Louise Nicolin
Född 1973. Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exc. MBA Stockholms Universitet. Louise har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ), Uppdragshuset Sverige AB och styrelse-uppdrag inom Dellner Couplers AB. Louise driver sedan år 2000 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision AB. Louise innehar inga aktier i Bolaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 90 887 808 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören
vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar

Denna kallelse innehåller det fullständiga förslaget och finns tillgängligt för samtliga aktieägare på Bolagets hemsida samt hos Bolaget på ovanstående adress och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Lund i december 2016 Styrelsen

För mer information, kontakta:

   
Lennart Nilsson, Styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0705-12 32 95 | E-post: lennart.nilsson@crafoord.se

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek.
Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.