ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
På Enzymaticas extra bolagsstämma i Lund idag den 19 december 2016 fattades
beslut om antal styrelseledamöter, val av ny styrelse och arvode till nyvalda
styrelseledamöter.

På Enzymaticas extra bolagsstämma i Lund idag den 19 december 2016 fattades beslut om antal styrelseledamöter, val av ny styrelse och arvode till nyvalda styrelseledamöter.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att de nuvarande styrelseledamöterna Lennart Nilsson, Hans Pihl, Nils Siegbahn och Monica Wallter entledigas och att Bengt Baron, Mats K Andersson och Louise Nicolin utsågs till nya ordinarie styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter. Bengt Baron utsågs till styrelsens ordförande. Efter nyvalet består styrelsen således av Bengt Baron (ordförande), Marianne Dicander Alexandersson, Mats K Andersson, Louise Nicolin, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson.

Arvode till nya ledamöter
Arvode till nyvalda ordinarie styrelseledamöter beslutades utgå med samma belopp (pro rata) som beslutats ifråga om styrelsens ordförande respektive ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman 2016, således 180 000 SEK för ordföranden och 120 000 SEK till övriga styrelseledamöter (på en årlig basis).

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den (date and time) CET.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.