ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Stark tillväxt under 2015 och förvärv för internationell expansion

Regulatorisk information
Helåret
* Nettoomsättningen ökade till 27,9 MSEK (19,1).
* Resultat efter skatt uppgick till -40,8 MSEK (-32,4).
* Resultat per aktie uppgick till -1,64 SEK (-1,41).

Helåret

  • Nettoomsättningen ökade till 27,9 MSEK (19,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -40,8 MSEK (-32,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,64 SEK (-1,41).

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 11,1 MSEK (8,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-12,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,49).
  • Likvida medel uppgick till 8,1 MSEK (37,9).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Enzymatica har i slutet av januari 2016 ingått avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en apportemission. Transaktionen ska godkännas av en extra bolagsstämma den 15 februari. Kapital-tillskottet från efterföljande kontantemissioner ska möjliggöra en mer kraftfull kommersiell satsning och internationell geografisk expansion. För ytterligare information se www.enzymatica.se.

I samband med avtalet för förvärvet av Zymetech fick Enzymatica en bryggfinansiering av ALMI på 5 MSEK den 5 februari.

Nyckeltal          
(MSEK) Okt-dec
2015
Okt-dec
2014
Helår
2015
Helår
2014
 
Nettoomsättning 11,1 8,7 27,9 19,1  
Bruttomarginal, % 65 79 70 74  
Rörelseresultat -11,0 -12,2 -40,4 -32,7  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,2 -13,0 -37,7 -40,7  
Genomsnittligt antal anställda 17 14 16 13  

VD-kommentar: Grunden är lagd för internationell expansion genom förvärvet av Zymetech

Under 2015 ökade vi omsättningen med 46 procent till 27,9 MSEK jämfört med drygt 19 MSEK för föregående år, som ett resultat av fortsatt stark försäljning på den svenska marknaden där ColdZyme® har uppnått en marknadsandel på cirka 5 procent. Vår produkt­ har därmed i kronor räknat etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna på svenska apotek.  Vår mindre förpackning OneCold® har tagits emot mycket positivt av konsumenterna i framför allt Sverige.
Den ökade försäljningen och lägre omkostnader bidrog till ett förbättrat rörelseresultat för det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2014.
I Storbritannien stärkte Enzymatica sin närvaro ytterligare genom att i oktober teckna avtal med apotekskedjan Lloyds med försäljningsstart i december. Överenskommelsen innebär att ColdZyme blir tillgänglig på ytterligare 1 300 apotek.
Under det fjärde kvartalet tog vi flera viktiga steg för vår internationella expansion. Vi slöt avtal med distributören Tamro i Finland som lanserade ColdZyme  i november. Strax därefter tecknade Enzymatica också ett distributionsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Esteve för Spanien och Andorra med produkt­lansering i januari 2016. Båda dessa avtal innebär att vår distributör står för marknadsföringskostnaderna på respektive marknad.
Under 2015 har vi lagt ned mycket arbete på att bygga en grund för vår fortsatta internationalisering. Det har varit ett nödvändigt och viktigt arbete med uppbyggnad av kvalitetssystemet och andra åtgärder för efterlevnad av internationella direktiv för medicintekniska produkt­er och för att uppfylla de krav som ställs av högkvalitativa samarbetspartners. Vi har också planerat för den kommande kliniska uppföljningsstudien av ColdZyme i England under 2016 och vi har fortsatt marknadsetableringen i Norden och andra utvalda marknader.
Nästa steg för att underlätta vår internationella expansion är budet på vår isländska samarbetspartner Zymetech, som jag ser som ett viktigt strategiskt komplement till Enzymaticas verksamhet. Genom förvärvet kommer vi själva att äga patentskyddet för ColdZyme i hela Europa och ytterligare ett tiotal länder.  Därigenom får vi möjlighet att erbjuda distributörer exklusiva försäljningsrättigheter vilket underlättar vår internationella expansion.
Vi får också kontroll över enzymtillverkningen, samt tillgång till internationell forskningskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Med de föreslagna nyemissionerna skapar vi finansiell uthållighet för att bli mer kommersiellt offensiva och där-med främja en betydande långsiktig framtida försäljningsökning.
 Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.