ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om riktad nyemission om 40,3 miljoner kronor

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 30 augusti 2016

Pressmeddelande
Lund den 30 augusti 2016
                                                                                         
Styrelsen i Enzymatica beslutar om riktad nyemission om 40,3 miljoner kronor

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") har den 30 augusti 2016, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 25 maj 2016, beslutat att emittera totalt 17 500 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till Abanico Invest AB (Mats Andersson), Fibonacci Asset Management AB (Björn Algkvist) och RoosGruppen AB (Håkan Roos), som utgör en begränsad krets av nya och befintliga investerare, av långsiktig karaktär.

Teckningskursen om 2,30 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 4,2 procent jämfört med en månads volymviktad genomsnittskurs på Nasdaq First North Stockholm, och teckningskursen är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden samt med beaktande av nyemissionens storlek och syfte. Bolaget har fört diskussioner med tecknarna och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheterna att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare rörelsekapital för att kunna stärka bolagets kassa och skapa en finansiell stabilitet. Nyemissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 17 500 000 aktier, från 73 387 808 aktier till totalt 90 887 808 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 19 procent, och aktiekapitalet ökar med 700 000,23 kronor, från 2 935 513,27 kronor till totalt 3 635 513,50 kronor.

Kommentar från Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB (publ):
Vi är mycket glada över att ha lyckats attrahera dessa långsiktiga och erfarna investerare. Med detta kapitaltillskott fullföljer vi vår finansieringsplan och skapar finansiell stabilitet för verksamheten och vår internationella expansion, säger Fredrik Lindberg.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 09.20 CET.

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.