ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Uppdaterad tidsplan för förvärvet av Zymetech och företrädesemissionen

Regulatorisk information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Lund den 17 mars 2016

Planerat datum för slutförande av Enzymatica AB (publ):s ("Bolaget") förvärv av Zymetech ehf. är den 1 april 2016 då Bolaget och säljarna beräknar att villkoren för transaktionens fullgörande kommer att uppfyllas under mars 2016. Tidsplanen för företrädesemissionen innebär bland annat att den extra bolagsstämman hålls den 14 april 2016 enligt kallelse som har offentliggjorts och att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 15 april 2016. Första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 18 april 2016.

Den 28 januari 2016 offentliggjordes Bolagets förvärv av det isländska bolaget Zymetech ehf. Transaktionen godkändes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 15 februari 2016. Bolaget och säljarna planerar nu att slutföra förvärvet den 1 april 2016 då övriga villkor för transaktionens genomförande beräknas uppfyllas under mars 2016, bland annat erhållandet av erforderliga myndighetstillstånd.

Tidsplan

1 april Förvärvet av Zymetech genomförs
14 april Extra bolagsstämma
15 april Sista dag för handel inklusive teckningsrätt
18 april Första dag för handel exklusive teckningsrätt
19 april Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
20 april Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
21 april - 3 maj Handel med teckningsrätter
21 april - 6 maj Teckningsperiod
11 maj Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Närmare detaljer om deltagande i företrädesemissionen framgår av redan offentliggjort kallelse och kommande prospekt.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica AB (publ) beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 april 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers­lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enzymatica AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.