ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica ingår avtal om förvärv och förbereder internationell expansion genom nyemission

Regulatorisk information

Enzymatica har ingått avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en apportemission. Förvärvet ger Enzymatica internationell ensamrätt till ett patentskyddat enzym, en nyckelkomponent i förkylningssprayen ColdZyme®, kontroll över tillverkningen av enzym, samt tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Kapitaltillskottet från efterföljande kontantemissioner ska möjliggöra en mer kraftfull kommersiell satsning och internationell geografisk expansion.

Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica") har ingått ett avtal om förvärv av 99,5 procent av aktierna i Zymetech ehf. Köpeskillingen utgörs av cirka 20,9 miljoner nya aktier i Enzymatica och cirka 4 miljoner nya teckningsoptioner att teckna ytterligare aktier i Enzymatica. De nya aktierna ska vara av samma slag som de redan utgivna aktierna i Enzymatica.

Förvärvet föreslås således ske genom en apportemission i Enzymatica riktad till Zymetechs aktieägare. Per den 27 januari motsvarade de 20,9 miljoner aktierna till kursen 3,35 kr ett värde om cirka 70 Mkr och premien för de 4 miljoner nya optionerna ett värde om cirka 3,2 Mkr. Varje option ska ge rätt att under en period som löper mellan 18 och 24 månader från transaktionens slutförande teckna en ny aktie i Enzymatica till en teckningskurs om 5 kr. Sedvanliga omräkningsvillkor kommer att gälla för optionerna vid t ex emissioner. Som en del av affären har Enzymatica också förvärvat rättigheten till varumärken på utvalda marknader för en kontantersättning om 3,1 MSEK från en av Zymetechs huvudägare.

Enzymatica kommer att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 15 februari 2016 för att godkänna transaktionen med Zymetech. Transaktionen är villkorad av bland annat att erforderliga myndighetstillstånd erhålles och att minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna godkänner transaktionen och röstar för apportemissionen.

Ett antal större aktieägare i Enzymatica, vilka representerar cirka 25,6 procent av samtliga röster i Enzymatica, står bakom förslaget och har förbundit sig rösta för transaktionens genomförande på den extra bolagsstämman.

I Enzymatica finns ett utstående personaloptionsprogram 2013/2017. Till säkerställande av Enzymaticas åtaganden under personaloptionsprogrammet har bolaget emitterat teckningsoptioner till ett dotterbolag.  Inför avtalets ingående har samtliga deltagare i Enzymaticas personaloptionsprogram valt att efterge sina rättigheter till personaloptionsprogrammet och styrelsen i Enzymatica kommer därför inför extra bolagsstämma tillse att teckningsoptionerna som innehas av dotterbolaget makuleras.

Företrädesemission på 60 MSEK
Styrelsen i Enzymatica kommer efter transaktionens slutförande att föreslå en kontant nyemission av aktier under det första halvåret 2016 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 60 MSEK samt ett utökat mandat för en framtida riktad emission på upp till 40 MSEK. Företrädesemissionen och det utökade mandatet förutsätter beslut på en separat extra bolagsstämma. Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att skapa en finansiell uthållighet för bolaget i syfte att kunna fullfölja kommersiella möjligheter mer offensivt och därmed främja en betydande långsiktig framtida försäljningsökning för förkylningsprodukt­en ColdZyme. Motivet till det utökade mandatet för en riktad emission är att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

"Vi är mycket glada att förvärva Zymetech som jag ser som ett viktigt strategiskt komplement till Enzymaticas verksamhet och väsentligt för att förverkliga vår planerade geografiska expansion. Genom förvärvet får Enzymatica patentskyddad exklusivitet för ColdZyme i hela Europa och ytterligare ett tiotal länder, vilket ger oss möjlighet att behålla vårt försprång till konkurrenter fram till åtminstone 2020,"säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica, och fortsätter:

"Vi kan nu öka expansionstakten och få möjlighet att teckna betydande och exklusiva distributionsavtal. Därtill får vi genom den kompetens som tillförs bolaget genom Zymetechs isländska forskningsorganisation ny drivkraft i våra tillväxtambitioner för vår produkt­portfölj."

"Som huvudägare och representant för Zymetechs största aktieägare, vilka representerar 73,5 procent av ägandet, ställer vi oss väldigt positiva till affären och den gemensamma tillväxtstrategin för Enzymatica," säger Gudmundur Palmason, styrelseordförande i Zymetech.

Denna aktieägargrupp har uttryckt sin vilja att vara långsiktiga ägare i Enzymatica och har därför ingått ett så kallat "lock-up" avtal som innebär att de inte får avyttra de aktier de fått som betalning förrän tidigast 360 dagar från affärens slutförande.

Bakgrund till förvärvet
Enzymatica har sedan några år ett kommersiellt avtal med Zymetech som har garanterat obegränsad försörjning av enzym, men också gett Enzymatica exklusiv rätt att sälja egenutvecklade produkt­er i Norden. Utanför Norden har Enzymatica haft icke-exklusiv försäljningsrätt.

Effekter av förvärvet
Efter förvärvet av Zymetech kommer Enzymatica att ha patentskydd för sina egna och Zymetechs produkt­er, såsom ColdZyme och befintliga pipelineprodukt­er, inom bland annat EU, Kina, Australien, Ryssland och Kanada. Eftersom Zymetech är den enda producenten av det aktuella djuphavsenzymet, innebär förvärvet också en global kontroll över enzymprodukt­ionen, vilket påtagligt kan fördröja konkurrens i viktiga länder där fullt patentskydd inte föreligger, exempelvis USA. Enzymatica får således efter förvärvet, ensamrätt i länder med patentskydd fram till 2020, och flera års teknologiskt försprång i resten av världen.

Zymetech har en djup kunskap inom enzymteknologi, tillämpad enzymforskning samt förädling och formulering av det aktuella enzymet, vilket också möjliggör en breddning av användningsområdet för ColdZyme och underlättar framtagandet av nya produkt­er baserade på de båda företagens gemensamma teknologiplattform. Dessutom har Zymetech och Enzymatica var för sig sökt patent inom ytterligare användningsområden och produkt­ionsprocesser vilket bedöms förlänga skyddet för delar av teknologin och dess användning och försvåra för konkurrenter även efter 2020. Zymetech fokuserar sin forskning och utveckling för närvarande på övre luftvägsinfektioner och tillför en pipeline av produkt­er i tidig fas. Därutöver breddar bolaget sin forskning mot andra terapiområden.

I och med förvärvet av Zymetech kommer även tillverkningsprocessen för enzymlösning att kunna optimeras.

De kombinerade bolagen hade en balansomslutning per den 30 september 2015 om cirka 57 MSEK och ett eget kapital om cirka 43 MSEK. Deras kombinerade försäljning för perioden januari-september 2015 var, omräknat till svensk valuta, drygt 20 MSEK. Det kombinerade bolagets huvudkontor kommer att ligga i Lund. Zymetech har idag ett tiotal medarbetare, vilka tillförs Enzymatica som efter förvärvet kommer att ha cirka 25 anställda. Företagets organisation inom forskning och produkt­ion kommer att kvarstanna i Reykjavik. Ledningen gör bedömningen att inga väsentliga personalförändringar kommer att ske med anledning av transaktionen och att de kombinerade bolagen med stärkta finansiella resurser kan göra en kraftfull kommersiell satsning och internationell expansion. Det kombinerade bolagets likviditet på kort sikt har säkrats genom ett lån från ALMI på 5 MSEK, med möjlighet till ytterligare 2 MSEK efter att beslut tagits på stämman att genomföra de planerade emissionerna.

Rådgivare
ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls har agerat juridisk rådgivare åt Enzymatica i samband med transaktionen. HDR Partners har agerat finansiell rådgivare och Roschier har agerat juridisk rådgivare åt Zymetech i samband med  transaktionen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och i kronor räknat fast etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om Zymetech
Zymetech är ett globalt ledande företag med forskning, utveckling, produkt­ion och försäljning av enzym utvunnet från djuphavstorsk för terapeutiska tillämpningar. Företagets teknologi för att utveckla och producera preparat som innehåller enzym från djuphavstorsk kallas för the Penzyme® technology och är central för sina patent.

Zymetechs användning av enzym från djuphavstorsk (kallad för Penzyme®) för terapeutiska tillämpningar är patentskyddat i 27 länder. Den grundläggande och kliniska forskningen har visat att Penzyme är effektivt mot olika hudåkommor, sårläkning och infektioner orsakade av virus och bakterier. För mer information besök www.zymetech.com.