ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Idag, den 15 februari 2016, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)
("Enzymatica"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

Idag, den 15 februari 2016, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Förvärv av Zymetech genom apportemission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av 2 142 658 aktier i Zymetech ehf. ("Zymetech") genom apportemission av högst 20 905 942 aktier och högst 3 982 084 teckningsoptioner i Enzymatica som får tecknas enbart av aktieägarna i Zymetech. Teckning och tillskjutande av apportegendom ska ske senast den 31 maj 2016.

Apportegendomen beräknas komma att tas upp i Enzymaticas balansräkning med ett värde om 73 243 380 kronor, varav 70 034 906 kronor är hänförligt till de nya aktierna och 3 208 474 kronor är hänförligt till teckningsoptionerna.  Detta innebär att de nya aktierna beräknas emitteras till en genomsnittlig kurs om cirka 3,35 kronor och teckningsoptionerna till ett värde om cirka 0,81 kronor. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i Enzymaticas balansräkning och därmed även den slutliga teckningskursen för aktierna och teckningsoptionerna, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler bestämmas baserat på börskursen av Enzymaticas aktie vid tidpunkten för transaktionens genomförande. 

Genom nyemissionen av aktierna kan Enzymaticas aktiekapital ökas med upp till 836 241,30 kronor. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan Enzymaticas aktiekapital komma att öka med upp till 159 284,05 kronor.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter samt att utse Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson till nya styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter. Efter nyvalet består styrelsen således av Lennart Nilsson (ordförande), Marianne Dicander Alexandersson, Jonas E Forsberg, Anders Jungbeck, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson. Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med tidpunkten för fullgörandet av förvärvet av Zymetech.

Principer för valberedningens tillsättning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att valberedningen intill dess ny valberedning utses att utse Guðmundur Pálmason till ny ledamot i valberedningen jämte befintliga ledamöter och att Guðmundur Pálmasons deltagande i valberedningen ska bestå oavsett förändringar i aktieägande. Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med tidpunkten för fullgörandet av förvärvet av Zymetech.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.