ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Idag, den 14 april 2016, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica" eller "bolaget"). Stämman beslutade om en företrädesemission av aktier som avses tillföra bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader, samt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom en riktad emission om högst 17 500 000 aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt följande.

  Tidigare lydelse Antagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att godkänna nyemission av aktier som avses tillföra bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 100 817,12 kronor fördelat på högst 27 520 428 aktier.  Villkoren i företrädesemissionen är i huvudsak följande.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen ska vara 2,18 kronor för varje ny aktie.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 april 2016. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 21 april 2016 - 6 maj 2016. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kan erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission om högst 17 500 000 aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.  Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 Aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukt­er. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.