ENZY  
SEK  %
Logotype

Vanliga frågor och svar angående Enzymaticas förvärv av Zymetech

Varför köper Enzymatica det isländska bolaget Zymetech?

Förvärvet av Zymetech syftar till att accelerera expansionen och minska bolagets risker för konkurrens. Det gör Enzymatica till en starkare och mer attraktiv part i både affärsammanhang och på kapitalmarknaden.

Vilka fördelar får Enzymatica genom att förvärva Zymetech?

Med förvärvet kommer Enzymatica att kontrollera hela tillverkningskedjan, vi kommer att äga patentskydd för våra produkt­er på en rad nyckelmarknader och vi kommer påtagligt att ha minskat risken för konkurrens genom att få global ensamrätt till djuphavsenzymet. Dessutom tillför Zymetech kompetens inom enzym- och formuleringsteknologi, vilket gynnar framtagningen av nya produkt­er. Tillsammans med de förstärkningar som vi har gjort i bolaget i övrigt det senaste året, exempelvis på kvalitets- och regulatoriska sidan, innebär detta att vi har skapat den stabila grund som krävs för att kunna förverkliga vår planerade geografiska expansion.

Hur går affären till?

Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica”) har ingått ett avtal om köp av aktierna i Zymetech ehf. Köpeskillingen utgörs av 20,9 miljoner nya aktier och 4 miljoner nya optioner i Enzymatica och förvärvet är således tänkt att ske genom en apportemission i Enzymatica riktad till Zymetechs aktieägare. Affären ska godkännas vid en extra bolagsstämma som Enzymatica kallar till.

Vad innebär affären för ert patentskydd av ColdZyme?

Patentet förhindrar att andra utvecklar eller säljer produkt­er baserade på enzym från torsk och går ut i slutet av 2020, dvs. om fem år. Patentet täcker Europa och vissa nyckelmarknader utanför EU – däribland de största marknaderna för OTC-produkt­er – Oceanien, Kanada, Ryssland, Polen, Kina, Indien, och Mexiko.

Hur ser ni på att patentet inte omfattar USA och Japan, de största marknaderna för medicinteknik/OTC-produkt­er?

Eftersom Zymetech är den enda producenten av de aktuella djuphavsenzymerna, innebär samgåendet också en global kontroll över råvaran, vilket påtagligt fördröjer eventuell konkurrens i viktiga länder där fullt patentskydd inte föreligger, exempelvis USA. Enzymatica har några års teknologiskt försprång i hela världen. I oktober 2015 publicerades en ny patentansökan för ett rekombinant trypsin, som vi förväntar ska komplettera patentet för det naturliga trypsinet när detta löper ut. Detta patent kommer också att omfatta USA. Vi har också fler inlämnade patentansökningar för att skydda vår teknologi.

Vilken roll kommer Zymetech få i Enzymatica?

Forsknings- och utvecklingsavdelningen stärks med forskare och produkt­utvecklare från Zymetech som kommer att arbeta kvar på Island. All produkt­ion och förädling av enzymråvara kommer också att finnas kvar på Island, liksom en del andra funktioner. Zymetechs grundare blir största enskilda aktieägare i Enzymatica och kommer initialt att erbjudas två styrelseplatser och plats i valberedningen.

Har Zymetech några avtal med distributörer på den internationella marknaden för försäljning av trypsin respektive deras egen spray?

Zymetech har avtal som framför allt gäller för produkt­er inom dermatologi i Tyskland, UK och någon asiatisk marknad.

Hur mycket säljer Zymetech för genom dessa avtal?

3-5 MSEK årligen.

Varför vill Enzymatica genomföra en företrädesemission på 60 MSEK?

Kapitaltillskottet från emissionen stärker bolagets finansiella ställning och vår bedömning är att den möjliggör en snabbare geografisk expansion. Syftet är att kunna fullfölja kommersiella möjligheter mer offensivt och därmed främja en försäljningsökning för förkylningsprodukt­en ColdZyme under lång tid.

Kapitaltillskottet ska möjliggöra förberedelse för myndighetsgodkännanden i USA, Asien, Australien och andra regioner utanför Europa, fortsatt breddning av produkt­portföljen, samt stabilt säljstöd till distributionspartners i form av en mindre intern marknadsföringsorganisation inkluderande bl.a. internationella produkt­chefer.

Vad innebär det att nyemissionen görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare?

Med detta menas att de som står registrerade som aktieägare på avstämningsdagen, kommer att erhålla teckningsrätter motsvarande sitt innehav. Dessa aktieägare har sedan förtur att teckna nya aktier. Företrädesrätten representeras av de tilldelade teckningsrätterna.

Varför ber Enzymatica om mandat för att kunna genomföra en riktad emission på 40 MSEK?

Motivet till det utökade mandatet för en riktad emission är att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

Ni tog in 80 miljoner för knappt två år sedan, vad har ni använt de pengarna till?

Vi har lanserat ColdZyme på fem nya marknader: Norge, Danmark, UK, Finland och i januari 2016 Spanien. Som en del av lanseringsarbetet har vi säkerställt att produkt­en följer respektive lands juridiska och regulatoriska regelverk, exempelvis genom förstärkningar i dokumentationen bakom produkt­ens registrering samt anpassningar i reklam- och marknadsmaterial. Sedan ett år tillbaka har ett utökat kvalitetsarbete pågått i bolaget som är nödvändigt för att nå ut till fler geografiska marknader. Samtidigt har vi byggt organisation för att klara av expansionen. För ett år sedan fördubblade vi medarbetarstyrkan till 15. Dessutom har vi fortsatt att investera i produkt­ion och i utvecklingsprojekt kopplade till ColdZyme.