ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymaticas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 29 november 2017

Pressmeddelande
Lund den 29 november 2017

Enzymaticas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes på årsstämman 2016 ska valberedningen inför nästa årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

De fyra största ägarna (utsedd representant i valberedningen inom parentes) per den 31 oktober 2017 var Abanico Invest AB (Håkan Roos), Protenus Ltd (Gudmundur Palmason), Gadice ehf. (Ágústa Gudmundsdottir) och Roosgruppen AB (Björn Algkvist), som tillsammans med styrelsens ordförande Bengt Baron utgör valberedningen inför årsstämman 2018. Håkan Roos har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 8 mars 2018 till epost: louise.forssell@enzymatica.com

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.