ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA

Regulatorisk information

                                                                                                                                    

Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
JANUARI- JUNI 2017
                                                                                                     
                                                                                                    

              Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA


Andra kvartalet                    

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (4,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,8 MSEK (-12,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,20).
  • Likvida medel uppgick till 18,4 MSEK (26,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica fick rekordorder från tyska STADA på cirka 12 MSEK.
  • Enzymatica offentliggjorde resultatet av en studie på elitidrottare som visar att användningen av ColdZyme®   minskade antalet sjukdagar med över 50%.

       Första halvåret 

  • Nettoomsättningen ökade till 15,5 MSEK (13,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till -22,3 MSEK (-20,9).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,47).

      Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Enzymatica genomförde två nyckelrekryteringar av Chief Commercial Officer och Chief Operating Officer.


Nyckeltal          
(MSEK) Q2
2017
Q2
2016
H1
2017
H1
2016
Helår
2016
Nettoomsättning 5,9 4,9 15,5 13,3 36,5
Bruttomarginal 46 63 56 62 61
Rörelseresultat -11,8 -12,3 -23,3 -20,0 -46,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4 -15,1 -16,3

 
-20,0 -38,4
Genomsnittligt antal anställda 21 22 21 19 21

VD-kommentar: STADA-ordern bekräftar vår teknologi och ökar vårt kommersiella värde


Den överskuggande händelsen under det andra kvartalet var det tyska läkemedelsföretaget STADA:s order på cirka 12 MSEK av ColdZyme för lanseringen på de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna. Ordern är den största i Enzymaticas historia och överstiger hela företagets omsättning under det första kvartalet i år. Vi börjar nu se resultatet av de senaste årens arbete med internationella distributionssavtal. Ordern visar på den kommersiella potentialen för ColdZyme och är en tydlig acceptans av vår teknologiplattform.

Q2 var det 18:e kvartalet i rad med ökad försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Det andra kvartalet har av säsongsskäl lägre försäljning - men ökade med 21% jämfört med Q2 2016. I Sverige ökade försäljningen av ColdZyme från apotek till konsument med drygt 20% genom ett ökat antal slutkunder och hög återköpsfrekvens. För det första halvåret 2017 ökade marknadsandelen i värde till 4,6%, och försäljningen av antalet ColdZyme-förpackningar från svenska apotek till slutkund ökade med över 20% jämfört med motsvarande period 2016. Försäljningen från apotek till slutkunder och från Enzymatica till apotek kan skilja sig åt under olika perioder, till följd av variationer i apotekens lageruppbyggnad.

Den starka försäljningstillväxten i Sverige fem år efter lansering visar på potentialen för andra marknader där ColdZyme ska lanseras genom våra distributörer.  Danmark hade också en stark försäljningsökning och i Spanien och i Finland fick vi påfyllnadsorder från våra distributörer under kvartalet.

Den 21 juni släppte vi resultatet av en studie där elitidrottare har använt ColdZyme. Resultatet från studien visar att vår förkylningsspray minskade antalet sjukdagar, och därmed förlorade träningsdagar, med drygt 50%, jämfört med kontrollperioder utan användning av ColdZyme. Dessutom visade studien att de elitidrottare som blev förkylda och använde ColdZyme fick mildare förkylningssymptom. Studieresultaten bekräftar resultatet från vår första kliniska studie (COLDPREV I), som bland annat visade på halvering av antalet sjukdaga

Med genombrottsordern från STADA och förkylningssäsongen som börjar efter sommaren kommer vi att visa ett starkt tredje kvartal jämfört med motsvarande period 2016.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, t f CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ)
Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND
Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.