ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Genombrott i Tyskland och fortsatt ökande försäljning

Regulatorisk information
DELÅRSRAPPORT FÖR
ENZYMATICA AB (publ)
JANUARI-MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR 
ENZYMATICA AB (publ)
JANUARI-MARS 2017

Genombrott i Tyskland och fortsatt ökande försäljning

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (8,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,4 MSEK (-8,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,32).
  • Likvida medel uppgick till 26,0 MSEK (7,2) vid kvartalets slut.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica ingick ett exklusivt distributionsavtal med STADA Arzneimittel AG för den tyska marknaden.
Nyckeltal      
(MSEK) Jan-mar
2017
Jan-mar  
2016
Helår
2016
Nettoomsättning 9,6 8,4 36,5
Bruttomarginal, % 62 61 61
Rörelseresultat -11,5 -7,7 -46,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,9 -5,0 -38,4
Genomsnittligt antal anställda 21 16 21
       

VD kommenterar: Samarbetsavtal med STADA

I februari träffade vi ett exklusivt distributionsavtal med STADA Arzneimittel AG för den tyska marknaden. STADA är ett tyskt publikt bolag med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. STADA är en mycket intressant partner som under de senaste åren har en uttalad ambition att växa genom varumärkesskyddade produkt­er. På den tyska marknaden, liksom i UK och Ryssland, är STADA marknadsledande inom förkylningssegmentet med en rad symptomlindrande produkt­er.  Med tillskottet av ColdZyme till produkt­portföljen har man nu ett komplett erbjudande till sina kunder. Den tyska förkylningsmarknaden för receptfria produkt­er är störst i Europa, med ett värde på cirka 12 miljarder SEK i återförsäljarledet, vilket är tio gånger den svenska marknaden, varför man med fog kan säga att detta är ett genombrott för Enzymatica och ColdZyme internationellt.


I April kunde vi bredda samarbetet med STADA genom att Österrike och Belgien adderades till distributionsavtalet, två marknader jämförbara med Sverige i storlek. För samtliga nya marknader kommer säljstart att ske under hösten 2017 och vi har redan börjat förberedelserna tillsammans med vår nya distributionspartner. 

Vårt fokus ligger oförändrat på att bredda vår geografiska närvaro internationellt, även utanför Europa fast då med längre tidshorisont, och att fortsätta stärka positionen för ColdZyme genom produkt­utvecklingsprojekt och klinisk dokumentation. 

Det är glädjande att förvärvet av det isländska bolaget Zymetech under april 2016 redan nu bär frukt. Med förvärvet av Zymetech följde patenträttigheter som har gjort det möjligt att erbjuda distributörer exklusivitet, en unik produkt­ionsanläggning av enzymer som garanterar leveranssäkerhet, samt produkt­- och forskningskompetens som underlättar framtagandet av en bredare produkt­portfölj. Förvärvet av Zymetech har ökat kostnadsnivån under kvartalet med ca: 3 MSEK jämfört med föregående år, men har utan tvekan möjliggjort avtalet med STADA.

Förutom detta internationella genombrott är jag mycket nöjd med att vi fortsätter att växa på våra hemmamarknader, framförallt Sverige och Danmark. Enzymatica kan nu visa på ännu ett kvartal, det 17:e utan avbrott, med ökande försäljning jämfört med samma kvartal föregående år.

Jag ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter för Enzymatica i takt med att ColdZyme fortsätter att lanseras internationellt.

Fredrik Lindberg VD

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett Medicinteknik-bolag vars affärsidé är att utveckla produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Grekland och Spanien.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 
den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.

ColdZyme säljs både i egen regi och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Spanien och från 2017 Tyskland, Belgien och Österrike. Motsvarande produkt­ under varumärket PreCold säljs på Island genom det förvärvade bolaget Zymetech.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 20 april 2017

Bengt Baron
Styrelseordförande
Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot
Mats Andersson 
Styrelseledamot
     
     
Guðmundur Pálmason
Styrelseledamot

 

Fredrik Lindberg
VD
Sigurgeir Guðlaugsson Styrelseledamot
 
Louise Nicolin
Styrelseledamot

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Enzymatica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 08.30.

Adress
Enzymatica AB (publ)
Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND
Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund 
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620. Certified Adviser är Erik Penser Bank.