ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma angående bland annat personaloptionsprogram i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 25 september 2017

Pressmeddelande
Lund den 25 september 2017
                                                                                         
Kallelse till extra bolagsstämma angående bland annat personaloptionsprogram i Enzymatica AB (publ)

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 17:00 på Ideon Science Center, Beta, konferensrum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17 i Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 16:30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 19 oktober 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 19 oktober 2017, gärna före klockan 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg.

Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 oktober 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktie-ägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att införa personaloptionsprogram

            b. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (säkringsåtgärder)

 1. Beslut om utvidgat bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 2. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen att införa personaloptionsprogram samt beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (säkringsåtgärder) (punkt 7 a och b)

Styrelsen föreslår (baserat på ett förslag från Ersättningskommittén) att den extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2017/2023 II till vissa av bolagets anställda. Personaloptionsprogram 2017/2023 II baseras i allt väsentligt på Personaloptionsprogram 2017/2023 som beslutades vid årsstämman den 20 april 2017 och syftet med att implementera Personaloptionsprogram 2017/2023 II är att bereda ytterligare anställda möjlighet att delta i incitamentsprogram på motsvarande villkor.  Personaloptionsprogrammet ska vid ett eller flera tillfällen erbjudas till av styrelsen utvalda anställda och nyckelpersoner i Bolaget mellan 25 oktober-25 december 2017. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade personaloptioner under perioden fr.o.m. 1 maj 2021 t.o.m. 31 juli 2023. Det slutliga förslaget till den extra bolagsstämman kommer även att innehålla bestämmelser avseende intjänandetid och vinstkrav. 

Personaloptionsprogram 2017/2023 II ska omfatta maximalt 1 390 000 personaloptioner. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:

 1. CFO högst 250 000 personaloptioner;
 2. COO högst 250 000; och
 3. CCO högst 750 000
 4. Övriga anställda högst 140 000.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 4,22 kronor, vilket utgör 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 5 april 2017 till och med den 19 april 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och de ska ej utgöra värdepapper, kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt förslaget om utställande av optioner till anställda
i bolaget samt för att säkra med optionerna sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter,
föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 826 738
teckningsoptioner till det av Enzymatica helägda dotterbolaget Enzymatica Care AB på huvudsakligen
de villkor som ovan angivits.  Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i personaloptions-programmet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren som beskrivits ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogram 2017/2023 II.

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2017/2023 II och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 II utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 826 738 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 II.

I Bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram utestående.

Vid årsstämman den 20 april 2017 beslutades om Personaloptionsprogram 2017/2023. I anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 har totalt 3 088 370 teckningsoptioner emitterats.  Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Bolaget under perioden fr.o.m. 1 maj 2021 t.o.m. 31 juli 2023 för ett lösenpris om 4,22 kronor, vilket utgör 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 5 april 2017 till och med den 19 april 2017. Om samtliga teckningsoptioner som utgetts i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 utnyttjas kommer totalt 3 088 370 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om 3 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023.

Om samtliga teckningsoptioner relaterade till incitamentsprogram som finns utgivna respektive föreslås utges enligt beslut vid extra bolagsstämma utnyttjas kommer totalt 4 915 108 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 73 069,55 kronor.

För giltigt beslut om förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utvidgat bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att utvidga styrelsens befintliga bemyndigande att emittera nya aktier som beslutades av årsstämman 2017. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utöver att enligt årsstämmans beslut möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi, ska vara att också möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission. I övrigt ska årsstämmans bemyndigande gälla oförändrat.

För giltigt beslut om förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 90 887 808. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören
vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, innefattande handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida samt hos bolaget på ovanstående adress senast den 11 oktober 2017 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Lund i september 2017
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Carl-Johan Wachtmeister, t.f. kommunikationschef
Tel: 0701-88 50 21| E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.