ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Komplettering av valberedningens i Enzymatica AB förslag inför årsstämman 2017 avseende val av revisor

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 5 april 2017

Pressmeddelande
Lund den 5 april 2017
                                                                                   

Komplettering av valberedningens i Enzymatica AB förslag inför årsstämman 2017 avseende val av revisor

Revisorsupphandlingsprocessen har avslutats och valberedningen föreslår val av revisor enligt följande.

Förslag enligt punkt 12 i kallelse till årsstämma: Valberedningen föreslår nyval av Deloitte AB som revisionsbolag för en mandatperiod om ett år. Deloitte AB har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson i det fall Deloitte AB väljs till revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid oktober månads utgång varje år. Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Håkan Roos, representerande Abanico Invest AB, Guðmundur Pálmason representerande Protenus Holding Ltd, Águstá Guðmundsdóttir representerande Gadice ehf. och Björn Algkvist, representerande Fibonacci Asset Management AB.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.