ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB:Geografisk expansion och fortsatt tillväxt under 2016

Regulatorisk information
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR
ENZYMATICA AB (PUBL)
JANUARI- DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR
ENZYMATICA AB (PUBL)
JANUARI- DECEMBER 2016

Geografisk expansion och fortsatt tillväxt under 2016

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade till 11,3 MSEK (11,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,1 MSEK (-11,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,45).
 • Likvida medel uppgick till MSEK 35,6 (8,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica tecknade exklusiva distributionsavtal för Australien, Nya Zeeland, Grekland och Cypern.
 • Enzymatica rapporterade resultat från en experimentell studie på friska frivilliga och från en studie som utvärderade sjukdagar hos äldrevårdpersonal.
 • Den 19 december 2016 valde en extra bolagsstämma en ny styrelse för bolaget.

Helåret

 • Nettoomsättningen ökade till 36,5 MSEK (27,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -45,5 MSEK (-40,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,70 SEK (-1,64).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Enzymatica tecknade distributionsavtal med STADA Arzneimittel AG avseende Tyskland
Nyckeltal          
(MSEK)   Okt-dec
2016
Okt-dec
2015
Helår
2016
Helår
2015
Nettoomsättning   11,3 11,1 36,5 27,9
Bruttomarginal, %   56 65 61 70
Rörelseresultat   -18,5 -11,1 -46,2 -40,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4,2 -12,2 -39,8 -37,6
Genomsnittligt antal anställda   22 17 21 16

VD-kommentar: Starkare plattform för expansion

Under 2016 ökade omsättningen med 31 procent till 36 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen är ett resultat av bra utveckling på nya marknader i kombination med fortsatt god försäljning på den svenska marknaden, där ColdZyme behåller sin andel i försäljningsvärde på 4,6 procent. Introduktionen av ColdZyme OneCold (7 ml) har fått den utveckling vi hoppats på. Den försäljningsminskning av ColdZyme (20 ml) som vi inledningsvis såg efter introduktionen av ColdZyme OneCold (7ml) har upphört och vi ökar nu försäljningen på bägge produkt­erna. Det är också glädjande att Danmark och Finland följer de första årens utvecklingskurva i Sverige, med en mer än fördubblad försäljning under 2016 jämfört med föregående år och att Spanien och Finland haft ett mycket spännande lanseringsår. Tillväxten i Norge och Storbritannien har stannat av som en konsekvens av att vi har dragit ner på marknadsföringen i väntan på att finna lämpliga distributionspartners. Den till synes avtagande försäljningen under 4:e kvartalet beror på ojämn orderingång mellan olika kvartal från svenska apotek, och från distributörer, varför rullande 12-månadersförsäljning ger en bättre bild av den långsiktiga tillväxten.

Under fjärde kvartalet tog vi ytterligare steg mot en internationalisering av ColdZyme genom att träffa två nya distributionsavtal.  I början av november ingick vi ett exklusivt distributionsavtal med Life NLB Ltd för de grekiska och cypriotiska marknaderna. Vi tecknade även ett exklusivt distributionsavtal med Symbion (Endeavour Consumer Health), Australiens största distributör till apoteken och den tredje största på Nya Zeeland. Då ColdZyme först måste registreras räknar vi med en lansering tidigast under 2018. Vi har fortsatt gjort stora ansträngningar inom kvalitets- och regulatoriska frågor och är väl framme i förberedelserna med att anpassa oss till de nya europeiska regelverk inom de medicintekniska området som förväntas träda i kraft inom några månader.

Under december månad redovisade vi resultaten från två studier. Den experimentella förkylningsstudien Coldprev II nådde inte de statistiska målen och blev inte vad vi hade förväntat oss. Studien gav oss dock värdefull säkerhetsdata.

Vår utvärdering av förkylningar och sjukdagar inom äldrevårdpersonal i Eksjö kommun, som publicerades in en vetenskaplig tidskrift i november 2016, visade positiva resultat vid användning av ColdZyme.  Vi kommer att fortsätta göra studier på ColdZyme mot naturlig förkylning för att fördjupa vår kunskap och bredda våra produkt­påståenden.

Vår utvärdering av förkylningar och sjukdagar inom äldrevårdpersonal i Eksjö kommun, som publicerades in en vetenskaplig tidskrift i november 2016, visade positiva resultat vid användning av ColdZyme.  Vi kommer att fortsätta göra studier på ColdZyme mot naturlig förkylning för att fördjupa vår kunskap och bredda våra produkt­påståenden.

Vi är mycket nöjda med att vi nyligen ha tecknat ett exklusivt distributionsavtal med STADA Arzneimittel AG avseende den tyska marknaden. Avtalet med STADA är ett betydelsefullt nästa steg i vår internationalisering, men framför allt är det ett erkännande av vår teknologi att ett läkemedelsföretag av STADA's storlek väljer att ingå avtal med Enzymatica för försäljning av ColdZyme på en av världens största marknader för receptfria produkt­er - Tyskland. 

Vi lägger ett både framgångsrikt och händelserikt 2016 bakom oss. Året har i många avseenden präglats av förvärvet av Zymetech, vars patentportfölj och produkt­ion av marina enzymer från djuphavstorsken, gjort det möjligt att öppna upp en dialog med partners utanför Skandinavien. Förvärvet har också inneburit en högre kostnadsnivå för det konsoliderade bolaget, något som vi får adressera under 2017. Vi har under året även genomfört två emissioner som tillfört bolaget 100 miljoner kronor före emissionskostnader, för att säkra realiseringen av vår expansionsplan och för att kunna visa potentiella partners att vi har en mer uthållig ekonomisk situation.

Vid en extra bolagsstämma den 19 december valdes en ny styrelse för bolaget vilken bättre ska spegla den ägarstruktur som vuxit fram under året. Ny styrelseordförande är Bengt Baron som har en gedigen erfarenhet från olika chefsbefattningar inom svenskt näringsliv, inte minst avseende konsumentprodukt­er.

Vi går in i 2017 som ett starkare bolag med tillväxt i ryggen och goda möjligheter att framgångsrikt fortsätta vår geografiska expansion och nå ut med ColdZyme till nya marknader.  Även om det är glädjande att vi fortsätter att växa stabilt på våra hemmamarknader är det först nu, med steget ut på de större marknaderna, som vi får möjlighet att öka tillväxttakten. Jag ser med tillförsikt an ett nytt år som VD för detta spännande bolag.

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett Life Science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sju marknader och under den gångna vintern nått en position som en av de mest sålda förkylningsartiklarna i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen säljorganisation i Skandinavien och Island samt genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Spanien och Grekland.

Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkt­er inom infektioner i övre luftvägarna? och oral hälsa. Enzym från djuphavsfisk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Bengt Jöndell, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0703-77 71 70 | E-post: bengt.jondell@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Enzymatica AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 klockan 08.30.

Adress
Enzymatica AB (publ)
Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND
Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.


Certified Adviser är Erik Penser Bank.