ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymatica tillförs 98,7 MSEK efter avslutad nyemission

Regulatorisk information

Pressmeddelande

2 december, 2018

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Enzymatica tillförs 98,7 MSEK efter avslutad nyemission

Den 28 november 2018 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Enzymatica AB (publ) ("Enzymatica" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 oktober 2018. Totalt tillförs Bolaget 98,7 MSEK före emissionskostnader om 7,2 MSEK.

Det slutliga utfallet visar att 28 870 424 aktier, motsvarande cirka 56 procent av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, att 17 189 641 aktier, motsvarande cirka 33 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande 5 875 823 aktier, motsvarande cirka 11 procent tecknades av garanter. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 12 november 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Totalt emitteras 51 935 888 nya aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med 2 077 436,20 SEK till 5 712 949,70 SEK och antalet aktier kommer att öka till 142 823 696 när emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 51, 2018. Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas pågå fram till vecka 52, 2018. I samband med detta kommer de nya aktierna bli föremål för handel på Nasdaq First North.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Emissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till bolaget.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica offentliggjorde den 12 november 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Enzymatica avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.