ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Genombrottsavtal för Japan och lägre försäljning i Q3 på grund av restriktioner i Tyskland

Regulatorisk information

                                                                 
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
JANUARI- SEPTEMBER 2018
                                                                                           
Genombrottsavtal för Japan och lägre försäljning i Q3 på grund av restriktioner i Tyskland


Tredje kvartalet             

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,2 MSEK (24,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-3,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,04).
 • Likvida medel uppgick till 9,5 MSEK (9,5).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica tecknade avtal med ABEX Pharmaceuticals för marknadsföring och försäljning av ColdZyme® Munspray i Sydafrika.
   
 • ColdZyme fortsatte att ta marknadsandelar på den svenska marknaden i både värde och volym.
   
 • Den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt lade restriktioner på marknadsföringen av förkylnings-sprayen ViruProtect® i Tyskland. Enzymaticas partner i Tyskland har överklagat domen.
   
 • Som en följd av situationen i Tyskland uppskattar Enzymatica att årets omsättning kommer att minska med 15-20 % jämfört med omsättningen på 59 MSEK för 2017. Den tidigare uppskattningen från juli pekade på en nedgång med 10 %. 

Första nio månaderna                                                                                                                                                  

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,6 MSEK (40,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -35,2 MSEK (-25,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,39 (-0,28).

 Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Enzymatica presenterade preliminära resultat från en stor multicenterstudie i Tyskland för utvärdering av olika förkylningsskalor som visar på signifikanta fördelar med ColdZyme.
 • Enzymatica tecknade avtal med ett stort japanskt läkemedelsföretag för marknadsföring och försäljning av ColdZyme på den japanska marknaden - en av världens största health care-marknader.
 • Enzymaticas styrelse föreslog en kontant nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om totalt 98,7 MSEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för genomförande av Enzymaticas kliniska forsknings-program och för fortsatt internationell expansion samt återbetalning av brygglån om 30 Mkr.


               

Nyckeltal          
(KSEK) Q3
2018
Q3
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Helår
2017
Nettoomsättning 13,2 24,8 33,6 40,3 59,4
Bruttomarginal, % 70 56 67 56 61
Rörelseresultat -9,2 -2,2 -33,8 -25,5 -30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,2 -8,1 -30,6

 
-24,4 -22,5
Genomsnittligt antal anställda 21 21 21 21 21

         VD-kommentar: Stark data från den tyska multicenterstudien
Den viktigaste händelsen för Enzymatica sedan förra kvartalsrapporten var de preliminära resultaten från multicenterstudien i Tyskland, som vi presenterade den 1 oktober. Det är en explorativ studie där vi undersökte förmågan hos fyra olika förkylningsskalor att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med vår produkt­. Även om resultaten är preliminära så kan jag konstatera att det är mycket stark data som visar på ColdZymes positiva effekt. Alla fyra symptomskalor hade en förmåga att visa en betydligt bättre effekt vid användning av ColdZyme än utan behandling. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. De genomgående positiva resultaten indikerar starkt att ColdZyme både mildrar och förkortar förkylningar.

Försäljningen under det tredje kvartalet var lägre än motsvarande kvartal föregående år. Det beror främst på två saker; den varma sommaren och domen i Tyskland kring marknadsföringen av ViruProtect, som är det varumärke som ColdZyme säljs under i Tyskland. Den varma sommaren i hela Europa har lett till färre förkylningar och en allmän nedgång av försäljningen av förkylnings-produkt­er, något som också påverkat vår försäljning, om än i mindre utsträckning jämfört med marknaden som helhet.

Genom domstolsutslaget i Tyskland, som vi har kommunicerat tidigare, har vår partner belagts med restriktioner vad gäller marknadsföringen av ViruProtect. Även om försäljningen från tyska apotek fortskrider med befintlig produkt­, får inte lagren fyllas på så länge domslutet gäller. Detta innebär att vår tyska partner inte kommer att lägga några nya order för den tyska marknaden tills vidare. Domen gäller enbart Tyskland och inte för försäljningen av ViruProtect i Österrike och Belgien. Bakgrunden är att den tyska lagstiftningen för produkt­påståenden av medicin-tekniska produkt­er är strängare än vad som gäller inom övriga EU. Vår partner har överklagat domen och vi arbetar parallellt med att stärka dokumentationen för ColdZyme för att kunna komma tillbaka och sälja produkt­en i Tyskland.

Glädjande nog fortsätter ColdZyme att ta marknadsandelar i Sverige. Under det tredje kvartalet minskade den totala förkylningsmarknaden med 2,4 % i volym, medan försäljningen av ColdZyme ökade med 7 %. På rullande 12-månadersbasis har vår marknadsandel (7 och 20 ml sammantaget) ökat från 4,9 % till 5,3 % jämfört med samma period föregående år. ColdZyme passerade därmed Nezeril och är nu det 5:e största förkylningsvarumärket i Sverige.

Arbetet med att teckna distributörsavtal för nya marknader pågår med stor kraft. Under kvartalet ingick vi avtal med ABEX Pharmaceuticals om marknadsföring och försäljning av ColdZyme för den sydafrikanska marknaden. Bolaget är ett väletablerat läkemedelsbolag med starka distributions-kanaler och lanseringen av ColdZyme är planerad till vintersäsongen 2019. Med försäljning på södra halvklotet, där förkylningssäsongen infinner sig under månaderna mars-augusti, kommer vi att se en viss utjämning av den nuvarande säsongsvariationen i försäljning.

Efter rapportperioden ingick vi avtal med ett av de största japanska läkemedelsbolagen gällande registrering, marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme. Avtalet är en milstolpe i Enzymaticas utveckling och ger oss tillgång till en av världens största health care-marknader med en befolkning på cirka 127 miljoner samt en förkylningsmarknad som omsätter närmare 10 miljarder SEK årligen. Det är den andra riktigt stora partnern vid sidan av STADA som vi tecknar avtal med och vi har därmed fått ännu ett erkännande av vår barriär­teknologi.

För att säkra vår långsiktiga finansiering föreslog styrelsen under oktober att Enzymatica ska genomföra en nyemission om 98,7 MSEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att accelerera vårt kliniska forskningsprogram och vår fortsatta internationella expansion samt för återbetalning av det brygglån som togs i juni. Styrelsen avser att säkerställa nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Efter resultaten från den tyska multicenterstudien och avtalet för den japanska marknaden har jag en än mer positiv syn på Enzymaticas framtid. Vi fortsätter nu arbetet i hög takt med ytterligare studier för att vetenskapligt underbygga ColdZymes positiva effekter och att teckna distributörsavtal för fler marknader.

Fredrik Lindberg, VDFrågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018
kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244 Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund  Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620. 
Certified Adviser är Erik Penser Bank.