ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 18 oktober 2018

Pressmeddelande
Lund den 18 oktober 2018
                                                                                         
Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, måndagen den 5 november 2018 kl. 09.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 09.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 29 oktober 2018, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 29 oktober 2018, gärna före klockan 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg.

Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 29 oktober 2018. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktie-ägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av justerare
  5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen har föreslagit att advokat Madeleine Rydberger, ska väljas till ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7)

Styrelsen för Enzymatica AB (publ) har beslutat, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämman den 5 november 2018, om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 077 436,20 kronor. Högst 51 935 888 nya aktier ska ges ut. Teckningskursen ska vara 1,90 kronor för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 12 november 2018.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska sådana aktier tilldelas till medlemmar i bolagets ledningsgrupp som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand till övriga, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.


Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 14 november till och med den 28 november 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.


Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 90 887 808 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, Enzymaticas bolagsordning samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida samt hos bolaget på ovanstående adress senast den 22 oktober 2018 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se under fliken Extra bolagsstämma 5 november 2018 på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Lund i oktober 2018
Styrelsen för Enzymatica AB (publ)

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.